Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas patientstudie som visar minskat antal allvarliga incidenser vid cellgiftsbehandling publicerad i vetenskaplig tidskrift

20 januari, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas patientstudie som visar minskat antal allvarliga incidenser vid
cellgiftsbehandling publicerad i vetenskaplig tidskrift

Stockholm, 2012-01-20 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma (STO:PLED) meddelar idag att de detaljerade resultaten från
MANFOL-studien där PLED-derivatet mangafodipirs preventiva effekt på de svåra
biverkningar som patienter får under cellgiftsbehandlingskombinationen FOLFOX
vid tjocktarmscancer publicerats i vetenskaplig tidskrift*. Förutom en
minskning av antalet allvarliga incidenser sågs en minskad förlust av det
totala antalet vita blodkroppar. Dessa effekter var statistiskt signifikanta. 

I MANFOL studien randomiserades under de 3 första av 12 planerade
cellgiftscykler, 7 patienter till att få mangafodipir, och 7 patienter till att
få placebo. 5 allvarliga incidenser (2 med förlust vita blodkroppar
(neutropeni), 1 med känselnervstörning (sensorisk neuropati), 1 med kräkning, 1
med tarmvred) sågs hos 4 patienter i placebogruppen, men ingen i
mangafodipirgruppen (p<0,05). Totala antalet vita blodkroppar var signifikant
högre i mangafodipirgruppen än i placebogruppen (p<0,01) vid sista
behandlingscykeln. 

”Resultaten i MANFOL-studien bekräftar våra tidigare positiva pre-kliniska
studier där biverkningar orsakade av cellgiftet oxaliplatin minskat signifikant
när PLED-derivat getts innan oxaliplatin behandling. Denna sammanlagda
dokumentation gör att vi är mycket optimistiska inför det fortsatt kliniska
programmet. Vi befinner oss i slutfasen av det förberedande arbete som pågår
inför vår kliniska fas IIb-studie i tjocktarmscancerpatienter och räknar med
att studien startar i mitten av 2012”, säger VD Jacques Näsström. 

Om PLED-derivat

PLED-derivat skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress, som är ett
tillstånd som uppstår vid överproduktion av skadliga syremolekyler
(syreradikaler). Skadliga syremolekyler bildas vid olika processer och tas
normalt om hand av kroppens celler. Vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis vid
cellgiftsbehandling av cancer, klarar celler inte av detta då det bildas mer
skadliga syremolekyler än cellerna kan ta hand om (oxidativ stress).
PLED-derivat reducerar oxidativ stress genom att härma det naturligt
förekommande enzymet superoxid dismutas. Biverkningar vid cellgiftsbehandling
vid cancer leder ofta till en minskning av den planerade cellgiftsdosen, eller
i värsta fall till att behandlingen måste avbrytas. 

Företagets primära fokus är att dokumentera PLED-derivatet, PledOx®,
förebyggande effekter på biverkningar orsakade av
cellgiftskombinationsbehandlingen FOLFOX (FOLinat, 5-Fluorouracil (5-FU), och
OXaliplatin) vid behandling av tjocktarmscancer. Resultaten i en nyligen
genomförd preklinisk studie har visat att PledOx skyddar mot förlust av vita
blodkroppar orsakad av oxaliplatin. 

Den kliniska fas IIb studien kommer att göras i patienter med långt gången
tjocktarmscancer, där FOLFOX ges i livsuppehållande och lindrande syfte. Det
primära målet kommer vara att utvärdera minskningen av biverkningar relaterade
till en minskning av vita blodkroppar (dvs. neutropeni), och
känselnervstörningar (sensorisk neuropati). 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationschef, mobil: 073 422 1540Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i
klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av
studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av
cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien
utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med
akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare
prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en
klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar
biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För
mer information, se www.pledpharma.se 

*First clinical experience with the MRI contrast agent and SOD mimetic
Mangafodipir as an Adjunct in Cancer Chemotherapy – a Translational Study.
J.O.G. Karlsson et al., Translational Oncology. 2012: (5) 1, 32-8.
http://www.transonc.com/pdf/manuscript/v05i01/neo11277.pdf

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com