Om Egetis

Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Vision, affärsidé, mål & strategier

Vision

Egetis vision är att vara ett erkänt effektivt och produktivt nordiskt läkemedelsutvecklingsbolag med en stark ambition att skapa värde för patienter, samhälle och aktieägare genom att utveckla en portfölj av unika produkter inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Mission

Egetis ska med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens fokusera på att förbättra behandlingen av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Affärsidé

Egetis ska möta medicinska behov där behandlingar saknas genom att utveckla läkemedel inom särläkemedelssegmentet med fokus på senfas utveckling och kommersialisering.

Mål

Egetis mål är att skapa värde för patienter, samhälle och aktieägare genom att utveckla nya effektiva behandlingar av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Egetis primära affärsmål är att:

  • framgångsrikt utveckla Aladote® fram till marknadsregistrering 2024 för kommersialisering
  • framgångsrikt utveckla Emcitate® fram till marknadsregistrering 2023 för kommersialisering
  • optimera potentialen och värdet av alla bolagets läkemedelskandidater.

Egetis finansiella mål är att långsiktigt skapa ökat värde för aktieägarna

Bolaget fokuserar således på projekt i sen klinisk utvecklingsfas och inom särläkemedelssegmentet. Projekten väljs ut baserat på flertalet kriterier, där de viktigaste är medicinskt behov, vetenskaplig rational, möjlig utvecklingsplan, regulatorisk risk samt marknadspotential. Att potentiella behandlingar ligger inom områden med få eller inga konkurrenter och väldefinierade patient- och förskrivargrupper anses vara en fördel och möjliggör en effektiv kommersialisering med en nischad och fokuserad organisation.

Strategier

Egetis plats i värdekedjan Egetis fokuserar i huvudsak på läkemedelsutveckling i kliniska faser fram till marknadsgodkännande och kommersialisering. Bolagets mål är att kommersialisera sina särläkemedelsprodukter via en nischad och fokuserad kommersiell organisation.

Finansiering och affärsmodell

I nuvarande utvecklingssituation avses verksamheten finansieras huvudsakligen via eget kapital och utlicensiering av projekt till kommersiella partners.

Intäkter avses att skapas främst genom försäljning av egna produkter och/eller licensavtal för pågående projekt samt royaltys vid kommersialisering efter ett marknadsgodkännande.

Licens och royaltyintäkter

Försäljning på namngiven patientbas samt licens- och royaltyintäkter utgör de potentiella huvudsakliga intäkterna för bolaget genom strategiska partnerskap. Licensintäkter sker vid inledande samarbete och definierade milstolpar och är av engångskaraktär.

Royaltyintäkter

uppstår då läkemedlet börjat säljas på marknaden. De är återkommande och sker så länge försäljningen pågår.

Solasia större avtalspart

Avtalet med japanska Solasia är ett exempel på licensiering och avtal om royalties vid kommersialisering. Ett licensavtal tecknades i november 2017 för exklusivitet för PledOx® i Japan, Kina, Hong Kong, Macau, Sydkorea samt Taiwan samt ett andra licensavtal för utveckling och kommersialisering av PledOx® i Asien, fokuserat på neuropati orsakat av taxaner och andra cellgifter som ingicks Q4 2019. Licensintäkterna om upp till 100 miljoner USD (motsvarande cirka 980 miljoner SEK) är fördelade på en initial ersättning och delbetalningar kopplade till fördefinierade milstolpar under den fortsatta utvecklingen, regulatoriska processen och kommersialiseringen. Egetis har dessutom rätt till royalties på framtida försäljning av produkten. Solasia har också åtagit sig att till fullo finansiera en expansion av det globala fas III-programmet till fler länder i Asien. Till dags dato har betalningar för förskott och utvecklingsmilstolpar på cirka 7,5 miljoner US$ erhållits.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com