Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Bolagsordning

Egetis Therapeutics AB (publ)

556706–6724

 

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn skall vara Egetis Therapeutics AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 95 000 000 och högst 380 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

§ 8 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1)          Val av ordförande vid stämman;

2)          Upprättande och godkännande av röstlängd;

3)          Godkännande av dagordning;

4)          Val av en eller två justeringsmän;

5)          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)          Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7)          Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8)        Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.

9)        Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

10)      Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

_____________________

Antagen vid årsstämma den 30 maj 2022

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com