Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Egetis baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer, såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq regelverk för emittenter samt Egetis bolagsordning samt interna regler och riktlinjer.

Viktiga externa regelverk

  • Svensk aktiebolagslag
  • Svensk Kod för bolagsstyrning
  • Årsredovisningslagen
  • Redovisningslagstiftning och rekommendationer
  • Nasdaq regelverk för emittenter av aktier

Viktiga interna regelverk och dokument

  • Bolagsordning
  • Styrelsens arbetsordning
  • VD-instruktion
  • Beslutsordningar/attestinstruktioner
  • Interna riktlinjer, policys och manualer som ger vägledning för koncernens verksamhet och medarbetare, t.ex. Egetis informationspolicy och finanspolicy.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com