Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011

17 februari, 2012

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011

Stockholm, 2012-02-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Förberedelser inför klinisk fas IIb-studie går framåt enligt plan

Perioden januari-december i sammandrag

 -- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 396 Tkr
   (-2 717 Tkr) 
 -- Likvida medel uppgick per den 31 december 2011 till 90 548
 Tkr (568 Tkr)
 -- Periodens resultat inklusive nedskrivningar av immateriella tillgångar
   uppgick till
   -33 246 Tkr* (- 3 801 Tkr)
 -- Två 1-månaders prekliniska säkerhetsstudier med PledOx® visade bra resultat
 -- Två 3-månaders prekliniska säkerhetsstudier av PledOx® startade 
 -- Prövningsprodukt (mangafodipir) för hjärtinfarktstudien tillverkad
 -- PledPharmas aktie listat på NASDAQ OMX First North
 -- Nyemission om 109 MSEK 
 -- Håkan Åström (ordförande), Peter Buhl Jensen, Rolf Andersson och Eva Redhe
   Ridderstad valdes in i styrelsen för PledPharma
 -- Marie Bengtson anställd som ansvarig för kliniska projekt och Erik Kinnman
   som klinisk expert och ansvarig för investerarkommunikation

Perioden oktober-december

 -- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 112 Tkr
   (-613 Tkr) 
 -- Periodens resultat inklusive nedskrivningar av immateriella tillgångar
   uppgick till
   -25 426 Tkr* (- 1 609 Tkr)
 -- Resultaten i en preklinisk studie visar att PledOx® skyddar mot förlust av
   vita blodkroppar orsakad av cancerläkemedlet oxaliplatin
 -- Resultaten från den klinisk fas IIa-studien i tjocktarmscancerpatienter som
   behandlas med cellgifter publicerad. Studien visade minskat antal
   allvarliga incidenser i gruppen som förbehandlades med PLED-derivat
   (mangafodipir).
 -- Den prospektiva kliniska fas IIa-studien inom hjärtinfarkt klar att
   återstartas* 17 092 TSEK av kostnaderna avser nedskrivningar. Styrelsen beslutade i
december att de aktiverade kostnaderna för patent och arbete för egen
utveckling ska skrivas ned. Beslutet att upphöra med aktivering av kostnader i
detta utvecklingsskede togs för att göra en anpassning till hur övriga bolag
inom läkemedelsindustrin har valt att aktivera kostnader för patent och arbete
för egen utveckling. VD kommentar

Jacques Näsström säger: Vi har under 2011 tagit stora och spännande steg i vår
utveckling till att bli ett betydelsefullt läkemedelsföretag. Styrelsen har
förstärkts och vi har också kunnat göra viktiga kompletteringar av vår
organisation. Vi är nu noterade på NASDAQ OMX First North och har efter
noteringen genomfört en nyemission på 109 miljoner kronor vilket vi räknar med
ska täcka kostnaderna fram till resultat av den viktiga kliniska cancerstudien.
Denna studie kommer att startas i mitten av 2012 och resultat väntas i slutet
av 2013. Den prospektiva kliniska hjärtinfarktstudien återstartas och kommer
att kunna avslutas i mitten av 2012. PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. Vi är fokuserade på att utveckla ett
läkemedel som minskar de svåra biverkningar som uppstår vid cellgiftsbehandling
samt på att utveckla ett läkemedel som minskar skadorna på hjärtat som uppstår
i samband med ballongvidgningsbehandling vid akut hjärtinfarkt. Våra projekt
fyller viktiga medicinska behov och vi har chansen att erbjuda patienter
värdefulla tilläggsbehandlingar vid svåra och vanligt förekommande
sjukdomstillstånd. Det medför att vi även har potential att erbjuda våra
aktieägare en god värdeutveckling. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. För mer information,
se www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Erik Kinnman, informationsdirektör, tfn 073 422 15 40

Michaela Johansson, finansdirektör tfn 0709 26 17 75

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com