Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning

Styrelsens ordförande i Egetis Therapeutics AB har etablerat en valberedning enligt den process som beslöts av årsstämman 2021. Årsstämman 2022 avses hållas den 30 maj. Ledamöterna har utsetts av Egetis Therapeutics tre största ägare som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:
Cidro Förvaltning AB: Peter Lindell
Avla Holding AB: Kennet Rooth
Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis

Valberedningen har utsett Kennet Rooth till ordförande. Styrelsens ordförande Thomas Lönngren är adjungerad till valberedningen.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 29 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell och Jannis Kitsakis är oberoende i förhållande till Cetoros AB, som är den i bolaget röstmässigt största aktieägaren, men som avstått från att delta i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: lonngren@me.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yilmaz Mahshid, Ph.D., Finansdirektör
Email: yilmaz.mahshid@egetis.com

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com