Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning

Styrelsens ordförande i Egetis Therapeutics AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 29 april 2021. Ledamöterna har utsetts av Egetis Therapeutics tre största ägare som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:
Avla Holding AB: Kenneth Rooth
Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis
Cidro Förvaltning AB: Peter Lindell

Valberedningen har utsett Kenneth Rooth till ordförande. Styrelsens ordförande Håkan Åström föreslås som adjungerad till valberedningen.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 26 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell och Jannis Kitsakis är oberoende i förhållande till Cetoros AB, som är den i bolaget röstmässigt största aktieägaren, men som avstått från att delta i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2022.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: hakanastrom@aol.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie-Louise Alamaa, Tillförordnad Finansdirektör
Tel. +46 (0) 70 861 88 42
Email: marie-louise.alamaa@egetis.com

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com