Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning

Styrelsens ordförande har etablerat en valberedning enligt den process som beslöts av årsstämman 2022. Ledamöterna har utsetts av Egetis tre största ägare som önskar ingå i valberedningen, baserat på den information som erhölls från Euroclear Sweden AB den 30 september 2022. Årsstämman 2023 planeras att hållas den 27 april 2023 kl. 15.00 i Stockholm.

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

Cidro Förvaltning AB: Peter Lindell

Fjärde AP-fonden: Jan Särlvik

Avla Holding AB: Kennet Rooth

Styrelsens ordförande Thomas Lönngren är adjungerad till valberedningen.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 27.3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till Egetis valberedning inför årsstämman kan göra det via e-post till info@egetis.com (vänligen rubricera e-post med ”Valberedning”). För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 9 januari 2023.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com