Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen och i den arbetsordning som årligen fastställs. Arbetsordningen fastställer styrelsens arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar den senares arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

I styrelsens arbetsordning fastställs de ärenden som ska behandlas på de i förväg bestämda styrelsemötena. Styrelsen ska gå igenom samtliga delårsrapporter innan publicering. Bolagets långsiktiga mål och strategi samt budget genomgås och beslutas i styrelsen. Vid samtliga möten redogör verkställande direktören eller ledande befattningshavare för affärsläge och status i utvecklingsprojekten. Utöver protokollförda möten har styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter haft kontinuerlig kontakt med bolagets VD. Styrelsen får kontinuerliga rapporter om bolagets resultat och ställning enligt fastställd rapporteringsinstruktion. Utöver det konstituerande styrelsemötet ska minst sex ordinarie styrelsemöten hållas. Vid de styrelsemöte där revisionen genomgås, träffar styrelsen revisorerna utan närvaro av bolagets ledning. Under året har styrelsen sammanträtt vid 14 (11) tillfällen varav 2 (5) telefonmöten eller möten per capsulam. Egetis revisor deltog vid det första styrelsemötet på året och redogjorde för revisionen. Årligen genomförs en utvärdering av styrelsens arbete genom diskussioner samt även genom en anonym utvärderingsenkät. Resultatet av utvärderingen redovisas både i styrelsen och i Egetis valberedning och ligger där till grund för förslag av styrelseledamöter.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com