Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Revisor

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2021, till slutet av årsstämman 2022, omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor.

Karin Siwertz  är ansvarig revisor.

Revisorn granskar moderbolagets och koncernens räkenskaper på årsstämmans vägnar. Moderbolagets externa granskning och koncernens bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens ledning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Revisorn kan nås via BDO Mälardalen AB, Turebergs Allé 2, 191 62 Sollentuna.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com