Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Revisor

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2023, till slutet av årsstämman 2024, valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor.

Leonard Daun är ansvarig revisor.

Revisorn granskar moderbolagets och koncernens räkenskaper på årsstämmans vägnar. Moderbolagets externa granskning och koncernens bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens ledning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Revisorn kan nås via Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com