Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

24 maj, 2011

PledPharma AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2011-05-24 14:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 24 maj 2011 fattades beslut
om att godkänna styrelsens beslut av den 6 maj 2011 om en företrädesemission av
aktier. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna, vilken kan öka aktiekapitalet med ett belopp om
högst 417 754,80 kr kronor och antalet aktier med högst 7 937 341. Villkoren
för emissionen innebär att en befintlig aktie i PledPharma berättigar till tre
(3) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny
aktie (företrädesrätten). Teckningskursen är 15,50 kronor per aktie, vilket
innebär att nyemissionen kommer att tillföra PledPharma upp till cirka 123
miljoner kronor före emissionskostnader. 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den
30 maj 2011. Detta innebär att PledPharma-aktien kommer att handlas exklusive
teckningsrätt från och med den 26 maj 2011. Teckningsperioden kommer att löpa
från och med den 1 juni 2011 och till och med den 17 juni 2011. Aktieägare som
väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med
upp till 37,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. 

Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under samma
period som ovan. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
görs på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och skickas eller lämnas till
Erik Penser Bankaktiebolag med adress Emissionsavdelningen/PledPharma,
Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill slutet
av nästa årsstämma välja Eva Redhe Ridderstad till ny styrelseledamot. 

Eva Redhe Ridderstad är senior advisor i Yggdrasil AB och styrelseledamot i Orc
Group AB, MQ Holding AB, Endomines AB, Probi AB, Axel Christiernsson
International AB, T.A.M. Group AB, Temaplan Asset Management Holding AB, Redhe
Financial Communications AB, styrelsesuppleant i Touring Exhibitions Sweden AB
samt ordförande i stiftelsen Framtidens Kultur. 

Eva Redhe Ridderstad var tidigare VD och styrelseordförande i Erik Penser
Fondkommission. Eva Redhe Ridderstad har även varit styrelseledamot i bland
annat Intellecta AB och Q-Med AB. Eva Redhe Ridderstad är utbildad civilekonom
vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Stämman beslutade även enligt styrelsens förslag att styrelsearvode per ledamot
från årsstämman står fast med det tillägget att arvode till Eva Redhe
Ridderstad skall utgå med 200 000 kronor. 

Vidare beslutades att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

25 maj  Sista dag för handel i PledPharma aktien med rätt att erhålla     
 2011   teckningsrätter                           
--------------------------------------------------------------------------------
26 maj  Prospekt offentliggörs                        
 2011                                      
--------------------------------------------------------------------------------
30 maj  Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen, dvs. aktieägare som 
 2011   denna dag är registrerade i aktieboken erhåller teckningsrätter   
--------------------------------------------------------------------------------
1-14   Handel med teckningsrätter                      
 juni                                      
 2011                                      
--------------------------------------------------------------------------------
1-17   Teckningsperiod                            
 juni                                      
 2011                                      
--------------------------------------------------------------------------------Åtaganden och rådgivare
93 miljoner kronor av nyemissionen är säkrad genom teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar från befintliga och tillkommande ägare. Erik Penser
Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till PledPharma i samband med
nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag är även bolagets Certified Adviser. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga
biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel
behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en
kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska
studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid
behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut
hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort
medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. Aktien är noterad på
marknadsplatsen First North under kortnamnet ”PLED” med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Adviser. För mer information, se
http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com