Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PLEDPHARMA PRESENTERAR NYA FÖRDJUPADE UPPFÖLJNINGSDATA FRÅN PLIANT-STUDIEN – PLEDOX® REDUCERAR CELLGIFTSORSAKAD NEUROPATI MED 75 PROCENT

1 december, 2015

PledPharma AB
Pressmeddelande

PLEDPHARMA PRESENTERAR NYA FÖRDJUPADE UPPFÖLJNINGSDATA FRÅN PLIANT-STUDIEN –
PLEDOX® REDUCERAR CELLGIFTSORSAKAD NEUROPATI MED 75 PROCENT

PledPharma AB (Publ) deltar ikväll, den 1:a december 2015, på Redeye Investor
Forum i Stockholm. VD Jacques Näsström presenterar nya fördjupade långtidsdata
från en preliminär interimanalys av den pågående uppföljningsfasen i den
centrala fas IIb-studien PLIANT, som bland annat visar att PledOx® 24 veckor
efter avslutad behandling reducerar förekomsten och intensiteten av
cellgiftsorsakad neuropati med 75 procent jämfört med placebo. Skillnaden är
statistiskt signifikant (p<0,01). 

Stockholm, 2015-12-01 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Tidigare i år presenterade PledPharma resultat från PLIANT som visar att
PledOx® minskar uppkomsten av symptom från nervskador med 43 procent jämfört
med placebo under pågående behandling. Dessa resultat baseras på den
behandlande läkarens bedömning av symptomens svårighetsgrad. De långtidsdata
som nu presenteras är baserade på patienternas egna symptombedömningar och
visar att effekten av förbehandling med PledOx® är än mer påtaglig 24 veckor
efter avslutad behandling. 

Behandling med PledOx® i dosen 5 µmol/kg visade sig hålla symptomen på en
stabilt låg nivå under de första 24 veckorna efter avslutad behandling, medan
placebogruppen uppvisar ökad förekomst av neuropati. Patienter i denna dosgrupp
skattar förekomsten av neuropati 62 procent lägre än patienter i placebogruppen
vid vecka 12 och 75 procent lägre vid vecka 24 efter avslutad
cellgiftsbehandling. Skillnaden är statistiskt signifikant (p<0,01 vid 24
veckor, respektive p<0,05 vid 12 veckor). För gruppen som erhöll placebo ökade
förekomsten och intensiteten av symptom kraftigt fram till och med vecka 12 för
att sedan plana ut på en hög nivå. 

”Dessa nya och mer detaljerade långtidsdata från PLIANT-studien ökar
möjligheten att etablera PledOx® som en framtida standardbehandling för att
undvika bestående nervskador till följd av cellgiftsterapi vid tjock- och
ändtarmscancer. Detta kan leda till en mer effektiv cancerbehandling och en
bättre livskvalitet för dessa hårt prövade patienter”, säger VD Jacques
Näsström. 

En detaljerad presentation av ovanstående resultat finns tillgänglig på
PledPharmas hemsida. En inspelning från presentationen på Redeye Investor Forum
kommer finnas tillgänglig på Redeyes hemsida, www.redeye.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB

Tel: 073-713 09 79

E-post: jacques.nasstrom@pledpharma.seOM STUDIEN
PLIANT är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas IIb-studie med
tre parallella grupper där patienter med avancerad tjock- och ändtarmscancer
erhöll FOLFOX6 kemoterapi i upp till åtta behandlingscykler och antingen
PledOx® i dosen 2 µmol/kg, 5 µmol/kg eller placebo (en mindre grupp patienter
behandlades med 10 µmol/kg). Studien genomfördes vid ett trettiotal centra i
Europa och USA och inkluderade totalt 173 patienter. Syftet med studien var att
undersöka om förbehandling med PledOx® minskar frekvensen och svårighetsgraden
av biverkningar relaterade till FOLFOX6-behandling. Den primära
effektparametern var förekomsten av neuropati (känselstörningar), vilket
utvärderades varannan vecka under de första 16 veckorna. Förekomsten av
neuropati utvärderades med hjälp av tre testmetoder – Oxaliplatin Sanofi
Specific Scale, Cold Allodynia Test samt Leonard Questionnaire. Cold Allodynia
Testet samt Leonard Questionnaire användes även under uppföljningsfasen. I
Leonard Questionnaire får patienterna bland annat rapportera förekomsten och
intensiteten av stickningar, smärta utlöst av kyla samt domningar i händer
respektive fötter, på en skala från noll till fem. Sekundära effektparametrar
var bland annat förändringar i antalet neutrofila granulocyter (en typ av vita
blodkroppar) och trombocyter (blodplättar). Dessutom övervakades patienterna
för att säkerställa att PledOx®-behandlingen inte försämrade effekten av
kemoterapin. Cellgiftsbehandlingen FOLFOX är en mycket vanligt använd
kombination av läkemedlen folinat, 5-fluorouracil och oxaliplatin. 

OM PLEDOX®
PledOx® utvecklas för att förebygga nervskador orsakade av cytostatika vid
cancerbehandling. Den aktiva substansen calmangafodipir är en ny
läkemedelskandidat (s.k. ”New Chemical Entity”) som har visat sig skydda
kroppens celler mot oxidativ stress, ett tillstånd som orsakas av att reaktiva
syre- och kväveföreningar bildas vid till exempel cellgiftsbehandling. Oxidativ
stress kan bland annat orsaka skador på känselnerverna (neuropati). PledOx®
efterliknar det kroppsegna enzymet MnSOD, vilket utgör cellernas eget skydd mot
oxidativ stress. 

OM CELLGIFTSORSAKAD NEUROPATI (NERVSKADOR) VID TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER
En stor andel av de patienter som genomgår behandling med cellgiftet
oxaliplatin, en av beståndsdelarna i FOLFOX, besväras av symptom (stickningar,
smärta utlöst av kyla samt domningar i händer och fötter) orsakade av
nervskador som uppstått i samband med cellgiftsterapin. Efter avslutad
behandling är det vanligt att dessa symptom kvarstår samt att besvären i många
fall förvärras. Denna biverkning leder till att cirka 40 procent av patienterna
behöver reducera cellgiftsdosen under pågående behandling och är den vanligaste
anledningen till att cancerbehandlingen med oxaliplatin måste avbrytas i
förtid. Detta är i många fall ett övergående problem, men cirka 15-20 procent
av patienterna får bestående problem som varar lång tid efter avslutad
behandling. Idag finns inget botemedel mot neuropati. 

OM PLEDPHARMA
PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Läkemedelskandidaten Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharmas läkemedelskandidater
bygger på vidareutvecklingen av en substans som för helt andra ändamål redan
använts av fler än 200 000 patienter. Detta kan begränsa utvecklingsrisken och
förenkla registreringsprocessen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bankaktiebolag (tfn 08-463 80 00) är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se 

PledPharma AB offentliggör denna information enligt Lagen om
värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com