Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PLEDPHARMA GENOMFÖR KONSTRUKTIVT MÖTE MED FDA SAMT PRESENTERAR NYA UPPFÖLNINGSDATA

19 november, 2015

PledPharma AB
Pressmeddelande

PLEDPHARMA GENOMFÖR KONSTRUKTIVT MÖTE MED FDA SAMT PRESENTERAR NYA
UPPFÖLNINGSDATA

PledPharma AB (Publ) tillkännager idag att bolaget genomfört ett end of phase
II/pre phase III-möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vars
utfall nu ger en vägledning för hur den fortsatta dokumentationen av
läkemedelskandidaten PledOx® skall genomföras. Ett slutgiltigt protokoll från
mötet förväntas under december 2015.  Vid mötet presenterades nya
uppföljningsdata från den avslutade fas IIb-prövningen (PLIANT) med PledOx®.
Resultaten från två utvärderingstillfällen, 12 respektive 24 veckor efter
avslutad behandling, visar att PledOx® på ett statistiskt signifikant sätt
minskar risken för ihållande symptom av nervskador som uppkommit i samband med
cellgiftsbehandling av avancerad tjock-och ändtarmscancer. 

Stockholm, 2015-11-19 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

En stor andel av de patienter som genomgår cellgiftsbehandlingar med FOLFOX
besväras av symptom (domningar, smärta och pirrningar) orsakade av nervskador
som uppstått i samband med kemoterapin. Efter avslutad behandling är det
vanligt att dessa symptom kvarstår samt att besvären i många fall förvärras.
Den långtidsuppföljning som presenterades vid mötet med FDA visar att PledOx®
inte enbart minskar uppkomsten av symptom under pågående cellgiftsbehandling,
utan även på ett statistiskt signifikant sätt minskar dessa symptom efter
avslutad behandling. Studien visar dessutom att effekten av PledOx® är högre
vid uppföljningskontroll 24 veckor efter avslutad behandling jämfört med
motsvarande kontroll vid 12 veckor. 

”Myndighetens bedömning av den kliniska dokumentationen och konstruktiva råd
inför de avslutande registreringsstudierna är en viktig milstolpe, eftersom det
ökar klarheten över vad som förväntas ske i nästa utvecklingssteg. Detta är
inte minst viktigt i samband med diskussioner med potentiella kommersiella
partners ”, säger PledPharmas VD, Jacques Näsström. 

Sedan tidigare har PledPharma presenterat resultat som visar att PledOx®
minskar uppkomsten av symptom från nervskador med 43 procent jämfört med
placebo under pågående behandling samt att PledOx® inte påverkar
anti-cancereffekten av kemoterapin. 

”De nya resultaten ger oss en bättre bild av PledOx® förmåga att förbättra
cancerpatienternas livskvalitet på längre sikt. Detta är så vitt vi känner till
första gången man i en kontrollerad studie kunnat visa att en behandling kan
reducera risken för kvarvarande problem med känselstörningar efter avslutad
cellgiftsterapi”, säger Prof. Sten Nilsson, styrelseledamot i PledPharma. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB

Tel: 073-713 09 79

E-post: jacques.nasstrom@pledpharma.seOM STUDIEN

PLIANT är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas IIb-studie med
tre parallella grupper där patienter med avancerad tjock- och ändtarmscancer
erhöll FOLFOX6 kemoterapi i upp till åtta behandlingscykler och antingen
PledOx® i dosen 2 µmol/kg, 5 µmol/kg eller placebo (en mindre grupp patienter
behandlades med 10 µmol/kg). Studien genomfördes vid ett trettiotal centra i
Europa och USA och inkluderade totalt 173 patienter. Syftet med studien var att
undersöka om förbehandling med PledOx® minskar frekvensen och svårighetsgraden
av biverkningar relaterade till FOLFOX6-behandling. Den primära
effektparametern var förekomsten av neuropati (känselstörningar), vilket
utvärderades varannan vecka under de första 16 veckorna. Förekomsten av
neuropati utvärderades med hjälp av tre testmetoder – Oxaliplatin Sanofi
Specific Scale, Cold Allodynia Test samt Leonard Questionnaire. Sekundära
effektparametrar var bland annat förändringar i antalet neutrofila granulocyter
(en typ av vita blodkroppar) och trombocyter (blodplättar). Dessutom
övervakades patienterna för att säkerställa att PledOx®-behandlingen inte
försämrade effekten av kemoterapin. Cellgiftsbehandlingen FOLFOX är en mycket
vanligt använd kombination av läkemedlen folinat, 5-fluorouracil och
oxaliplatin. OM PLEDOX®

PledOx® utvecklas för att förebygga nervskador orsakade av cytostatika vid
cancerbehandling. Den aktiva substansen calmangafodipir är en ny
läkemedelskandidat (s.k. ”New Chemical Entity”) som har visat sig skydda
kroppens celler mot oxidativ stress, ett tillstånd som orsakas av att reaktiva
syre- och kväveföreningar bildas vid till exempel cellgiftsbehandling. Oxidativ
stress kan bland annat orsaka skador på känselnerverna (neuropati). PledOx®
efterliknar det kroppsegna enzymet MnSOD, vilket utgör cellernas eget skydd mot
oxidativ stress. OM NERVSKADOR VID CELLGIFTSBEHANDLING AV KOLOREKTALCANCER

Behandling med cellgiftet oxaliplatin, en av beståndsdelarna i FOLFOX, leder
till att de allra flesta patienter förr eller senare drabbas av neuropati det
vill säga överkänslighet mot kyla, problem med finmotorik och smärta. Denna
biverkning leder till att cirka 40 procent av patienterna behöver reducera
cellgiftsdosen och är den vanligaste anledningen till att cancerbehandlingen
måste avbrytas i förtid. Detta är ofta ett övergående problem, men cirka 15-20
procent av patienterna får bestående problem, framför allt svår smärta i händer
och fötter. Idag finns inget botemedel mot neuropati. OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Läkemedelskandidaten Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharmas läkemedelskandidater
bygger på vidareutvecklingen av en substans som för helt andra ändamål redan
använts av fler än 200 000 patienter. Detta kan begränsa utvecklingsrisken och
förenkla registreringsprocessen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bankaktiebolag (tfn 08-463 80 00) är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se PledPharma AB offentliggör denna information enligt Lagen om
värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com