Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

13 mars, 2015

PledPharma AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Stockholm, 2015-03-13 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, (”PledPharma”),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 april 2015 kl. 16.00 i Pareto
Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 april 2015. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast
torsdagen den 9 april 2015, klockan 16.00, under adress: PledPharma AB, Grev
Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, per telefon 08 - 679 72 10, per telefax 08 -
663 57 25 eller per e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn,
adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till
bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på
bolagets webbplats www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det. 

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 28 346 883 aktier.
Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. Ärenden

1.         Årsstämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Godkännande av dagordning.

5.         Val av en eller två justeringsmän.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.         Verkställande direktörens anförande.

9.         Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och 

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10.        Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter
och revisorn. 

11.        Val av styrelse.

12.        Val av revisor.

13.        Beslut om valberedning.

14.        Avslutande av bolagsstämman.Förslag inför stämman

Punkt 2: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Håkan Åström utses
till ordförande vid stämman. 

Punkt 10: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med
sammanlagt 880 000 kronor, varav 330 000 kronor till styrelsens ordförande, 220
000 kronor till styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad och 110 000 kronor var
till övriga styrelseledamöter. 

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera arvodet via bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter
och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för PledPharma. 

Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Åström
(ordförande), Andreas Bunge, Martin Nicklasson, Sten Nilsson och Eva Redhe
Ridderstad. Rolf Andersson har meddelat att han inte står till förfogande för
omval. 

Punkt 12: Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till
revisor. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att de avser att Jörgen Lövgren
även fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor i PledPharma. 

Punkt 13: Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens
ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
(härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30
september 2015. Varje sådan aktieägare eller grupp av aktieägare skall utse en
representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska
valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till
valberedningen om så befinnes önskvärt. 

För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej
önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av
tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare
eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen,
behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna eller ägargrupperna
tillfrågas. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara
oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren
eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra
en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets
större aktieägare. 

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den
största ägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte
valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell
styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara
ordförande för valberedningen. 

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före
årsstämman 2016. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot,
ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med
utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt
efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens
sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid
behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete
samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av
valberedning inför nästa årsstämma. 

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande
till annat koncernföretag. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014,
fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på
bolagets webbplats www.pledpharma.se senast den 24 mars 2015. Handlingarna
distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

            _______________________________

               Stockholm i mars 2015

               PledPharma AB (publ)

                  Styrelsen

                    

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Johan Stuart, finansdirektör tfn 070 66 44 096PledPharma i korthet

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Bolaget har potential att erbjuda patienter värdefulla
och unika behandlingar för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även kan
finnas en möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA
s.k. ”breakthrough therapy”. 

I projekt PP-095 utvecklas PledOx® för att minska allvarliga biverkningar i
samband med cellgiftsbehandling. I projektet PP-100 utvärderas Aladote™ och
dess förmåga att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som en
följd av paracetamolförgiftning. Projekt PP-099 bygger på att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North sedan april 2011. Erik
Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com