Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) genomför företrädesemission

24 mars, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma AB (publ) genomför företrädesemission

Stockholm, 2014-03-24 17:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Läkemedelsbolaget PledPharma föreslår en företrädesemission av aktier som kan
komma att tillföra bolaget upp till 20,25 miljoner SEK. Förslaget kommer att
läggas fram på en extra bolagsstämma som hålls i anslutning till årsstämman den
8 april. De positiva data från första delen av PLIANT-studien innebar en
justering av dosen i den fortsatta studien i syfte att optimera de positiva
effekterna av PledOx. Denna dosjustering medför ett utökat antal patienter i
studien, vilket avses finansieras med föreslagen nyemission. 

Som tidigare meddelats visade resultaten från den första delen av
PLIANT-studien som väntat att PledOx® tolererats väl av patienter som
behandlats med cellgiftskombinationen FOLFOX. Behandling med FOLFOX medför ofta
allvarliga smärtsamma känselstörningar, s.k. neuropatier. Dessa allvarliga
biverkningar uteblev hos de patienter som förbehandlats med PledOx®. Den lägre
dosen PledOx indikerar också en reduktion av allvarliga blodbildsrelaterade
biverkningar. Då den bästa effekten av PledOx enligt dessa data ser ut att
komma vid den lägre dosen har den högre dosen i PLIANT-studien minskats från 10
µmol/kg till 5 µmol/kg samtidigt som den lägre dosen om 2 μmol/kg bibehålls
oförändrad. 

Denna ändring innebär också att fullt antal (42 st.) randomiserade patienter
måste inkluderas med den nya dosen vilket medför en utökning av patientantalet
i studien med en viss förlängning som följd. Patienter som skall behandlas med
den nya dosen 5 µmol/kg kommer dock att ersätta majoriteten av tidigare
planerade patienter med 10µmol/kg. 

- Studien är i gång och patienter rekryteras löpande som förväntat säger VD
Jacques Näsström. Hittills har totalt 18 patienter behandlats med PledOx och
ytterligare omkring 20 patienter är identifierade för att kunna inkluderas i
studien. Nuvarande bedömning är att alla patienterna från samtliga deltagande
länder i Europa och USA bör ha inkluderats i studien före slutet av 2014 och
att övergripande (top-line) resultat bör vara framme mot slutet av första
kvartalet 2015 avslutar Näsström. 

PledPharmas föreslagna emission kan tillföra bolaget upp till ca 20,25 miljoner
SEK före emissionskostnaderna, vilka är låga. Emissionen genomförs med ett
förenklat förfarande utan att det upprättas ett prospekt. PledPharma kommer
däremot att ta fram en kort informationsbroschyr för emissionen, som kommer att
distribueras till samtliga registrerade aktieägare. I övrigt hänvisas till den
nyligen upprättade årsredovisningen för 2013 och den delårsrapport för perioden
januari-mars 2014 som kommer att lämnas den 25 april. 

Teckningsförbindelser motsvarande minst respektive ägares pro rata-andel har
erhållits från Staffan Persson, Peter Lindell, Carl Rosvall, Thomas Bill, B&E
Participation och Anders Ström samt samtliga i bolagets styrelse och ledning.
Teckningsförbindelserna motsvarar drygt 50 % av emissionen. Någon ersättning
för teckningsförbindelserna har inte utgivits. Teckningsförbindelserna är inte
säkerställda genom förhandsbetalning eller annan säkerhet. Resterande del av
emissionen är inte garanterad eller på annat sätt säkerställd. 

Bolaget kommer inom kort att utfärda kallelse till den extra bolagsstämma som
skall fatta beslut om nyemissionen. Stämman kommer att hållas den 8 april 2013
kl. 16:00 i anslutning till årsstämman. Kallelsen finns även tillgänglig på
bolaget webbplats www.pledpharma.se. 

 Emissionsvillkor:

 -- Rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tretton (13) befintliga aktier,
   vilket ger 1 687 314

     stycken nya aktier vid full teckning (motsvarande en utspädning om
cirka 7 %) 

 -- Pris per aktie 12 SEK Process & tidplan:

 -- Extra bolagsstämma 8 april 2013 kl. 16.00
 -- Sista dag för handel i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter 14 april
   2014
 -- Första dag för handel i aktien utan rätt till teckningsrätter 15 april 2014
 -- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 17 april 2014
 -- Teckningsperiod 25 april - 9 maj 2014
 -- Handel med teckningsrätter 25 april – 6 maj 2014 
 -- Första dag för handel med de nya aktierna beräknas till under vecka 24

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD, +46 737 13 09 79

Michaela Gertz, CFO +46 70 926 17 75Emissionsinstitut i samband med nyemissionen är Sedermera Fondkommission.
Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Vårt initiala mål är att
utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband
med cellgiftsbehandling. I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins
möjlighet att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en
patient drabbas av akut hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår
teknologiplattform, utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med
stora medicinska behov. Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och
unika behandlingar för allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en
möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k.
”breakthrough therapy”. Det innebär också att vi har potential att erbjuda våra
aktieägare god avkastning på sin investering. Den nuvarande marknaden för
förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70
miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North
sedan april 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com