Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner

12 maj, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

Teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner

Stockholm, 2017-05-12 14:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
På bolagsstämma den 25 april 2017 beslutades att införa ett optionsprogram med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till PledPharma AB:s
dotterbolag, PledPharma I AB (”Dotterbolaget”), för vidareöverlåtelse till
styrelseledamöter och ledande befattningshavare i PledPharma AB (publ)
(”PledPharma”). Den riktade emissionen av teckningsoptioner har nu registrerats
på Bolagsverket. Tilldelningen av 2 306 000 optioner har skett till
Dotterbolaget. Av tilldelade teckningsoptioner har  526 500 vidareöverlåtits
till bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Resterande del
av teckningsoptionerna finns kvar i dotterbolaget för senare vidareöverlåtelse
till tillträdande VD och framtida rekryteringar. I det fall samtliga
teckningsoptioner nyttjas tillförs PledPharma cirka 60 MSEK. Om samtliga
teckningsoptioner nyttjas, baserat på PledPharmas nuvarande aktiekapital,
motsvarar detta en utspädning om 4,5 procent. 

Samtliga personer som omfattas av optionsprogrammet har valt att förvärva
erbjudna teckningsoptioner och totalt har 526 500 teckningsoptioner
vidareöverlåtits. Styrelsens ordförande har förvärvat sin del om 192 000
optioner och övriga ledamöter och ledande befattningshavare har förvärvat
totalt 334 500 optioner. 

Betalning av teckningsoptionerna har erlagts med 1,29 kronor per
teckningsoption, vilket har beräknats med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell av en oberoende värderare. Varje teckningsoption medför rätt
till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 26 kronor
per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske
under perioden från och med den 9 november 2020 till och med 30 november 2020.
Villkoren i övrigt finns tillgängliga på bolaget hemsida www.pledpharma.se 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se 

Denna information är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2017.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com