Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Positiva data från första delen av PLIANT-studien

12 februari, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Positiva data från första delen av PLIANT-studien

Resultaten från den första delen av PLIANT-studien visar som väntat att PledOx®
tolererats väl av patienter som behandlats med cellgiftskombinationen FOLFOX. 
Behandling med FOLFOX medför ofta allvarliga smärtsamma känselstörningar, s.k.
neuropatier. Dessa allvarliga biverkningar uteblev hos de patienter som
förbehandlats med PledOx®. Den lägre dosen PledOx indikerar också en reduktion
av allvarliga blodbildsrelaterade biverkningar. 

Stockholm, 2014-02-12 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Den första delen av
studien, dosökningsdelen (med dosering 2 samt 10 μmol/kg) med syfte fastställa
tolererbarhet och rätt doseringsnivå har slutförts. Slutsatsen är att
patienterna har tolererat båda doserna PledOx väl. 

Rådata från dosökningsdelen har nu också sammanställts i en första preliminär
analys. Man kan konstatera att till skillnad mot normal FOLFOX-behandling av
tjocktarmscancer så framkom inte några måttliga eller allvarliga neuropatier
(grad 2 eller högre) hos patienterna trots att man gett upp till 8 cykler av
FOLFOX. Detta gäller vid båda doserna PledOx. Förväntat normalt utfall utan
PledOx är att cirka 30 % av patientera uppvisar neuropatier av grad 2 eller
högre efter 8 cykler. 

”Att PledOx ser ut att minska risken för cellgiftsinducerade
känselnervsstörningar s.k. neuropatier är det som imponerar mest hos de
onkologer vi talat med. Orsaken är att cellgifts orsakade neuropatier är ett
stort kliniskt problem och den främsta orsaken till att planerade
oxaliplatin-baserade cellgiftsbehandlingar måste avbrytas”, säger VD Jacques
Näsström. 

Dessutom ser framförallt den låga dosen ut att ha potential att minska
allvarliga (grad 3) blodbildsrelaterade biverkningar så som minskning av
neutrofiler. Neutrofiler är en livsviktig typ av vita blodkroppar som försvarar
kroppen mot bakteriella infektioner. 

Den bästa effekten av PledOx ser enligt dessa data ut att komma vid den lägre
dosen. Bolaget har därför ansökt om att få minska den högre dosen från
10μmol/kg till 5 µmol/kg. Sänkningen grundar sig främst på den indikerade
bättre effekten på de blodbildsrelaterade biverkningarna vid lägre dos av
PledOx. 

Behandling med den nya dosen kan ske vartefter den godkänts av respektive lands
myndighet och är idag godkänd i Sverige och USA. Denna ändring innebär också
att fullt antal (42 st) randomiserade patienter måste inkluderas med den nya
dosen vilket medför en utökning av studien med en viss förlängning som följd. 

Patienter som behandlas med den nya dosen kommer dock att ersätta majoriteten
av de patienter som skulle ha behandlats med den högre dosen 10 µmol/kg i och
med att ändringen görs så pass tidigt i studien. 

Nuvarande bedömning är att alla patienter bör ha inkluderats i studien före
slutet av 2014 och att övergripande (top-line) data bör vara framme mot slutet
av första kvartalet 2015. 

I dagsläget har samtliga sex patienter avslutat sin behandling i
dosökningsdelen. Vidare har alla de tre patienter som skall behandlas med
FOLFOX i kombination med bevacizumab påbörjat sin behandling och DSMB har nu
gett sitt första godkännande att fortsätta behandlingen med bevacizumab i
kombination med FOLFOX. Dessutom har tre patienter inkluderats i den breda
randomiserade del två av studien. I dagsläget håller ett drygt 20-tal centra
aktivt på att rekrytera patienter till studien och dessa centra har
identifierat ytterligare en handfull kandidater att kunna inkludera i studien. 

Om PledOx®
PledOx (calmangafodipir) är en substans som bland annat förebygger allvarliga
biverkningar av cellgifter vid cancerbehandling. PledOx har i studier visat sig
skydda mot "oxidativ stress” - ett tillstånd där cellens viktigaste skydd inte
räcker till mot de reaktiva syre/kväve föreningar som bildas som en följd av
t.ex. cellgiftsbehandling. Genom att härma enzymet mangan superoxid dismutas
(MnSOD), förstärker PledOx cellernas viktigaste skydd och förebygger därmed
biverkningarna som annars uppkommer som en följd av den ”oxidativa stressen”. 

Om tjocktarmscancer
Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i
västvärlden. Standardbehandling vid spridd tjocktarmscancer är cellgiftet
FOLFOX men allvarliga och i vissa fall livshotande biverkningar såsom sjukliga
förändringar i antalet vita blodkroppar och smärtsamma känselnervsstörningar i
framförallt händer och fötter, leder till att färre än hälften av patienterna
fullföljer behandlingen med den ursprungliga dosen cellgift. Beroende på
biverkan är ett första steg innan man reducerar dosen att skjuta på nästa dos
cellgift en eller flera gånger. Biverkningarna påverkar patienternas
livskvalitet negativt med risk för långvariga besvär även efter avslutad
behandling. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Det initiala målet är
att utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i
samband med cellgiftsbehandling. Den nuvarande marknaden för stödjande
cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. I ett annat projekt utvärderas
en befintlig medicins möjlighet att begränsa de skador som uppstår på
hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt
utvärderas ytterligare möjligheter på samma teknikplattform inom områden med
stora medicinska behov. PledPharma har potential att erbjuda patienter
värdefulla och unika behandlingar för allvarliga livshotande sjukdomar där det
finns en möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA
s.k. ”breakthrough therapy”. Det innebär också att bolaget har potential att
erbjuda aktieägarna en god avkastning på sin investering. PledPharma (STO:PLED)
är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com