Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma – Delårsrapport första kvartalet 2014

25 april, 2014

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

PledPharma - Delårsrapport första kvartalet 2014

Stockholm, 2014-04-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Rekryteringen av patienter i cancerstudien PLIANT går enligt förväntan

”25 patienter har hittills behandlats i del 2. Efter godkännande från DSMB kan
vi nu även 
inkludera patienter som får tilläggsbehandlingen bevacizumab vilket kommer att
öka inkluderingsunderlaget” - VD Jacques Näsström 

Väsentliga händelser under kvartalet

 -- Positiva data från första delen av PLIANT- studien
 -- Periodens resultat uppgick till -6 775 Tkr (-8 032 Tkr) 

 -- Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 41 388 Tkr (48 264 Tkr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 7 914 Tkr (-10 544
   Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr (-0,4 kr). 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 -- Godkännande erhölls från DSMB (Drug Safety Monitoring Board) att inkludera
   patienter som har tilläggsterapin bevacizumab till cellgiftsbehandlingen i
   del 2
   av pågående PLIANT-studie
 -- Martin Nicklasson, legitimerad apotekare, farmacie doktor och docent vid
   Uppsala universitet, valdes in i styrelsen
 -- En extra bolagsstämma godkände styrelsens förslag om en företrädesemission
   som kan tillföra bolaget upp till 20,25 mkr
 -- Patent för användning av PLED substanser vid cancerbehandling godkändes
   i Hong Kong 

VD kommentar

Vår pågående cancerstudie PLIANT löper nu på bra och i dagsläget håller
samtliga deltagande länder på att aktivt rekrytera patienter till del 2 av
studien. I skrivande stund har 25 patienter behandlats utöver de som
behandlades i första delen av studien. 

Resultaten från den första delen av studien, där 11 patienter ingick, visar att
PledOx tolererats väl av patienter som genomgått cellgiftsbehandling med
standardterapin FOLFOX och att de allvarliga känselstörningar som kan uppkomma
vid cellgiftsbehandling (FOLFOX) uteblev hos de patienter i del 1 av studien
som förbehandlats med PledOx. Att PledOx ser ut att minska risken för
cellgiftsinducerade känselnervsstörningar, s.k. neuropatier, är det som
imponerar mest hos de onkologer vi talat med då dessa är ett stort kliniskt
problem och den främsta orsaken till att den planerade oxaliplatinbaserade
cellgiftsbehandlingen måste avbrytas. Vi såg också att patienterna som fick den
lägre dosen PledOx uppvisade färre allvarliga blodbildsrelaterade biverkningar
än vad patienter behandlade med FOLFOX normalt får. 

Baserat på dessa positiva data har vi sänkt den högsta dosen i studien för att
optimera effekten av PledOx på både blodbild och känselstörningar vilket
innebär en viss utökning av studien och därmed ökade kostnader. Vi genomför nu
därför en mindre företrädesemission om 20,25 miljoner till kursen 12kr/aktie
med huvudsyfte att finansiera de extra patienterna i studien. Vi har på förhand
fått in teckningsförbindelser motsvarande drygt 50 % av emissionsbeloppet från
några av de större aktieägarna. 

Det känns även positivt att vi fått ett godkännande från den oberoende data och
säkerhetskommittén att nu även inkludera patienter som får tilläggsbehandlingen
bevacizumab i PLIANT-studien, vilket kommer att öka inkluderingsunderlaget då
denna tilläggsterapi till cellgifter är vanlig. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Michaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.se

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com