Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2011

12 maj, 2011

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

PledPharma AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2011

Stockholm, 2011-05-12 08:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Nytt publikt läkemedelsutvecklingsbolag skapat -- Periodens resultat uppgick till - 2 847 (-526) Tkr
 -- Resultat per aktie uppgick till - 0,2 kr (-2,3)
 -- Likvida medel 2 334 (137) Tkr 
 -- En nyemission på cirka 7 miljoner kronor genomfördes. I samband med
   nyemissionen genomfördes även en split där en aktie blev 38 nya.
 -- Bolaget ändrade under februari bolagskategori från privat till publikt
   bolag.
 -- Håkan Åström, professor Peter Buhl Jensen och professor Rolf Andersson
   valdes in i styrelsen för PledPharma. Håkan Åström valdes till styrelsens
   ordförande.
 -- Samtliga aktier i PledPharma delades ut från moderbolaget Accelerator
   Nordic AB till dess aktieägare. Bolaget har idag cirka 2100 aktieägare.


Väsentliga händelser efter perioden -- I april erhölls ett godkännande för handel av PledPharmas aktie på NASDAQ
   OMX First North under kortnamnet PLED.
 -- I samband med listningen utsågs Remium AB till likviditetsgarant för
   bolagets aktie.
 -- I maj beslutade styrelsen att, under förutsättning av bolagsstämmans
   godkännande, genomföra en nyemission om maximalt 123 MSEK före
   emissionskostnader. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna där
   5 aktier berättigar till teckning av 3 nya aktier till teckningskurs 15,50
   kronor per aktie. Teckningstiden är 1-17 juni.
 -- En kallelse till extra bolagsstämma den 24 maj kl 11.30 i Erik Penser
   Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9, Stockholm, gick ut i maj.


VD kommentar

Jacques Näsström säger: Vår notering på NASDAQ OMX First North markerar
startpunkten för en ny och spännande fas i bolagets utveckling och jag känner
stark tilltro till våra framtidsmöjligheter och de mål vi satt. Vi har redan
innan teckningsperioden för vår nyemission börjat säkrat över 85 miljoner
kronor och vi gläds åt responsen från befintliga aktieägare och investerare.
Nyemissionen skall kunna ta cancerprojektet PP-095 genom klinisk Fas IIb och
fram till utlicensiering till en partner med resurser att utföra det slutliga
utvecklingsprogrammet och marknadsföra ett godkänt läkemedel. Vi koncentrerar
oss nu på att ta fram ny substans för att göra kompletterande toxikologiska
studier och räknar med att kunna starta Fas IIb-studien med PledOx i mitten av
2012. Denna studie beräknas kunna slutföras under 2013. Parallellt planerar vi
att rekrytera nya patienter till vårt pågående hjärtpro­gram PP-099 för att
avsluta detta i mitten av 2012.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com