Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

6 maj, 2011

PledPharma AB
Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Stockholm, 2011-05-06 09:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Kallelse till extra Bolagsstämma i PledPharma AB (publ)Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, (”PledPharma”),
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 maj 2011 kl. 11.30 i Erik
Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9, Stockholm. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skalldels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
18 maj 2011, och dels  anmäla sin avsikt att delta vid extra bolagsstämman till bolaget senast
kl. 12.00 onsdagen den 18 maj 2011. Anmälan skall ske per post till PledPharma
AB (publ), Grev Turegatan 11c, 114 46 STOCKHOLM, per telefon 08-663 57 00, per
fax 08-663 57 25 eller per e-post till michaela.johansson@pledpharma.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid),
person-/organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud
och biträden som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid extra
bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2011.
Observera att eventuell fullmakt skall tillhandahållas i original. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att delta i extra bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 18 maj 2011,
vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren härom. Förslag till dagordning1.                   Bolagsstämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av
röstlängd. 

4.                   Godkännande av dagordning.

5.                   Val av en eller två justeringsmän.

6.                   Prövning av om bolagsstämman blivit
behörigen sammankallad. 

7.                   Förslag till fastställande av arvode åt
styrelsen. 

8.                   Förslag till fastställande av antalet
styrelseledamöter 
                     och styrelsesuppleanter.

9.                   Förslag till val av ny styrelseledamot.

10.                  Styrelsens begäran om godkännande av
styrelsens beslut 
                    om företrädesemission av aktier.

11.                  Bolagsstämmans avslutande.BeslutsförslagPunkt 7       Förslag till fastställande av arvode åt styrelsenAktieägarna i PledPharma beslutade vid årsstämman den 18 februari 2011 att
arvode till styrelsen skall utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och
med 100 000 kr till respektive övrig styrelseledamot som ej är heltidsanställd
i bolaget. Vid årsstämman beslutades även att styrelsen, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan
suppleanter. Mot bakgrund av förslagen i punkterna 8 och 9 i den föreslagna dagordningen har
aktieägare som tillsammans representerar 30,74 procent av samtliga röster i
PledPharma till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå
att beslutet om styrelsearvode per ledamot från årsstämman står fast med det
tillägget att arvode till Eva Redhe Ridderstad, som föreslås till ny ledamot
enligt punkterna 8 och 9 i den föreslagna dagordningen, skall utgå med 200 000
kronor. Beslutet om att arvode enligt ovan skall utgå till föreslagna nya ledamoten Eva
Redhe Ridderstad skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i
enlighet med förslagen i punkterna 8 och 9. Vidare föreslås att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. Punkt 8       Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter Aktieägarna i PledPharma beslutade vid årsstämman den 18 februari 2011 att
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av fem
ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Aktieägare som tillsammans representerar 30,74 procent av samtliga röster i
PledPharma har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer
föreslå att styrelsen utökas med en ordinarie ledamot och att således
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sex
ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Beslutet skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet
med förslagen i punkterna 7 och 9. Punkt 9       Val av ny styrelseledamotAktieägarna i PledPharma beslutade vid årsstämman den 18 februari 2011 att, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Håkan
Åström (ordförande), Andreas Bunge, Peter Buhl Jensen och Jan Sandström samt
att till ny styrelseledamot välja Rolf Andersson. Aktieägare som tillsammans representerar 30,74 procent av samtliga röster i
PledPharma har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer
föreslå att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och utöver de ledamöter
som valdes vid årsstämman, till ny ledamot väljs Eva Redhe Ridderstad. Eva Redhe Ridderstad var tidigare VD (2004-2006) och styrelseordförande
(2007-2008) i Erik Penser Fondkommission. Eva Redhe Ridderstad har även varit
styrelseledamot i bland annat Intellecta AB och Q-Med AB. Eva Redhe Ridderstad
är för närvarande bland annat senior advisor i Yggdrasil AB samt
styrelseledamot och medlem i revisionskommittén i Orc Group AB, MQ Holding AB
och Endomines AB samt styrelseledamot i Probi AB. Vidare är Eva Redhe
Ridderstad styrelseledamot i Axel Christiernsson International AB, Temaplan
Asset Management AB och styrelsesuppleant i Touring Exhibitions Sweden AB. Eva
Redhe Ridderstad är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Beslutet skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet
med förslagen i punkterna 7 och 8. Punkt 10      Styrelsens begäran om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 6 maj 2011
om nyemission av högst 7 937 341 aktier med företrädesrätt för de befintliga
aktieägarna, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 417 754,7895
kr. Följande villkor skall gälla för nyemissionen. Rätt till teckning

Bolagets aktieägare skall ha rätt att teckna de nya aktierna med företrädesrätt
enligt följande. Den som på avstämningsdagen för rätt till deltagande i
nyemissionen är registrerad som aktieägare i bolaget får tre (3)
teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fem (5)
teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie (företrädesrätten). Teckning av de nya aktierna kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det
fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall
bolagets styrelse besluta om tilldelning av aktier, inom ramen för emissionens
högsta belopp, till dem som har tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt
följande fördelningsgrunder. I första hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till dem som också har tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller
inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall
tilldelningen ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som
utnyttjas för teckningen av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till dem som endast har tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut skall tilldelningen ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var
och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall garantiåtaganden med emissionsgaranter har ingåtts av bolaget
skall i tredje och sista hand tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till de som har ingått garantiåtaganden i egenskap av
emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som
var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och
kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort från innehavarens
VP-konto. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin
ägarandel utspädd med ca 37,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Avstämningsdag

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall
vara den 30 maj 2011. Teckningskurs, tid för teckning och betalning

Teckningskursen per aktie är 15,50 kr.Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning av emissionslikvid under
perioden från och med den 1 juni 2011 till och med den 17 juni 2011. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under samma
period som ovan. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
görs på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och skickas eller lämnas till
Erik Penser Bankaktiebolag med adress Emissionsavdelningen/PledPharma,
Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm. Anmälningssedel kan beställas
från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon eller e-post, eller laddas ned från
hemsidan. Teckning av emissionsgaranter enligt särskilt garantiåtagande skall
ske från och med den 1 juni 2011 till och med den 24 juni 2011. Aktier som
tecknas utan företrädesrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om
tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.Rätt till utdelning

De nya aktierna i bolaget skall berättiga till utdelning från och med
avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens
registrering. Övrigt

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier är villkorat av extra
bolagsstämmans godkännande. HandlingarStyrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 10, inklusive
styrelsens underliggande beslut enligt punkten 10 och handlingar enligt 13 kap
6 § aktiebolagslagen (2005:551), kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida www.pledpharma.se från och med tisdagen den 10 maj 2011 och
skickas även till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.               Stockholm den 6 maj 2011

               PledPharma AB (publ)

                    

                  StyrelsenErik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com