Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

28 februari, 2012

PledPharma AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Stockholm, 2012-02-28 11:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

         KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, (”PledPharma”),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2012 kl. 16.00 i Erik
Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9, Stockholm. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är fredagen den 23 mars 2012, och 

delsanmäla sin avsikt att delta vid årsstämman till bolaget senast fredagen den
23 mars 2012. Anmälan skall ske per post till PledPharma AB (publ), Grev
Turegatan 11c, 114 46 STOCKHOLM, per telefon 08-663 57 00, per fax 08-663 57 25
eller per e-post till nfo@pledpharma.se. 

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid),
person-/organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare får ha
med sig högst två biträden till årsstämman. 

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman anmodas ombud samt företrädare
för juridisk person att i god tid före stämman, och senast fredagen den 23 mars
2012, tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar, såsom fullmakter och
registreringsbevis. Observera att eventuella fullmakter skall tillhandahållas i
original. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida
www.pledpharma.se 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att delta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 23 mars 2012,
vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren härom. 

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011.
 8. Anförande av den verkställande direktören
 9. Beslut om
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2011,
   2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
    balansräkningen för 2011, och
   3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för
    2011.
 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
 13. Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
   teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga anställda i
   bolaget.
 14. B
eslut om ändring i bolagsordningens kallelseregler mm.
 15. Årsstämmans avslutande.Beslutsförslag

Punkt 9 b     Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen för 2011 

Styrelsen föreslår att årets förlust, 33 246 055 kr, avräknas mot
överkursfonden och att kvarstående överkursfond överförs i ny räkning. 

Punkt 10     Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisor.

Mot bakgrund av förslagen i punkterna 11 och 12 i den föreslagna dagordningen
har aktieägare som tillsammans representerar 50,21 procent av samtliga röster i
PledPharma till bolaget anmält att de vid årsstämman kommer rösta för att
styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor
ska utgå till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamoten Eva
Redhe Ridderstad och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning
till revisor skall utgå enligt löpande räkning. 

Beslutet om arvode enligt ovan skall vara villkorat av att bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 11 och 12 i den föreslagna
dagordningen. 

Vidare föreslås att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. 

Punkt 11     Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter 

Aktieägare som tillsammans representerar 50,21 procent av samtliga röster i
PledPharma har till bolaget anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för
att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6
ordinarie ledamöter, utan suppleanter. 

Punkt 12     Val av styrelse

Aktieägare som tillsammans representerar 50,21 procent av samtliga röster i
PledPharma har till bolaget anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för
omval av styrelseledamöterna Håkan Åström, Rolf Andersson, Peter Buhl Jensen,
Andreas Bunge, Eva Redhe Ridderstad och Jan Sandström för tiden intill slutet
av nästa årsstämma. 

Punkt 13     Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolaget ger ut maximalt 400,000 teckningsoptioner att
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas vederlagsfritt av ett
helägt dotterbolag (Dotterbolaget) till PledPharma AB. Dotterbolaget skall
sedan på marknadsmässiga villkor överlåta teckningsoptionerna till ledande
befattningshavare och övriga anställda i bolaget. Följande huvudsakliga villkor
skall gälla. 

 -- Teckning av teckningsoptioner skall ske vid årsstämman den 29 mars 2012.
   Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
 -- Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma ledande befattningshavare och
   övriga anställda i bolaget.
 -- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget
   och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
   perioden 4 april 2015 till och med 14 april 2015.
 -- Teckningskursen är föreslagen till 31 kronor per aktie.
 -- Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
   teckningsoptionerna att uppgå till högst 21 052,63 kronor vilket motsvarar
   en utspädning om cirka 1,98 procent av det totala antalet aktier och röster
   i bolaget.
 -- Rätt att förvärva och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter bl. a att
   innehavaren är anställd i bolaget eller koncernen. Innehavaren skall ingå
   ett avtal med dotterbolaget innehållande bl.a. hembud och återköp.
 -- Dotterbolaget skall äga rätt att behålla visst antal av de utgivna
   teckningsoptionerna att kunna användas till försäljning till nya ledande
   befattningshavare och övriga anställda och även i dessa fall på
   marknadsmässiga villkor.
 -- Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har
   bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande
   befattningshavare och övriga anställda inom bolaget görs delaktiga i
   koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom
   ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits.Punkt 14     Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman, mot bakgrund av ändringar i
aktiebolagslagen, beslutar om ändring i bolagsordningens § 7 enligt följande. 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall
istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter. 

Styrelsen föreslår vidare att det i bolagsordningens § 1 görs ett tillägg av
”(publ)” för anpassning till gällande lagstiftning. 

 Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 13 erfordras att stämmans beslut
biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget
ska även godkänna beslutet om överlåtelse av teckningsoptionerna. 

För giltigt beslut av stämman under punkt 14 erfordras att stämmans beslut
biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Handlingar och övrig information

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14,
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.pledpharma.se från och med torsdagen den 15 mars 2012 och skickas även till
de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

I PledPharma finns totalt 20 247 775 aktier motsvarande lika många röster.             Stockholm den 28 februari 2012

               PledPharma AB (publ)

                  StyrelsenOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i
klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av
studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av
cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien
utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med
akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare
prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en
klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar
biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För
mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com