Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämma och extra bolagsstämma i PledPharma AB

19 april, 2013

PledPharma AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma och extra bolagsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2013-04-19 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Årsstämma

Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 18 april 2013 varvid stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt anförande på årsstämman konstaterade VD Jacques Näsström att det
mycket intensiva arbetet med PLIANT-studien under 2012 resulterat i att den
första patienten kunnat behandlas på Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) under
inledningen av 2013.  Jacques räknade också med att kunna inkludera resterande
8-11 patienter i den initiala dosökningsfasen av studien under de kommande
månaderna och att därefter kunna börja inkludera patienter till övriga kliniker
i den efterföljande randomiserade delen av studien under mitten av 2013. 

Jacques konstaterade vidare att styrelsen föreslår en företrädesemission av
aktier som kan komma att tillföra bolaget upp till 18,6 miljoner SEK där
förslaget kommer att läggas fram på den extra bolagsstämma som hålls i
omedelbar anslutning till årsstämman. Nyemissionen görs för att utöka PLIANT
studien med fler studiecentra globalt för att säkerställa genomförandet, samt
också för att uppnå en ökad flexibilitet och tid att genomföra bästa möjliga
utlicensieringsaffär av PledPharmas läkemedelskandidat PledOx®. 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2012. Årets förlust om 33 856 908 kr avräknas mot
överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanseras i ny räkning 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2012. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Rolf Andersson, Andreas
Bunge, Eva Redhe Ridderstad och Jan Sandström samt nyvaldes Sten Nilsson. Peter
Buhl Jensen har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Sten
Nilsson är medicine doktor och professor i onkologi vid Karolinska Institutet i
Stockholm. Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt
900 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 200
000 kronor till styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad och 100 000 kronor till
övriga styrelseledamöter. 

Ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. 

Slutligen beslutades i enlighet med valberedningens förslag att årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna
eller ägargrupperna per den 30 september 2013 för att utse tre ledamöter i
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat
från nästa årsstämma. 

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 18 april 2013
varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De
fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt anförande på stämman konstaterade VD Jacques Näsström att orsaken
till behovet av ytterligare kapital är en försening i rekryteringen av
patienter till del 1, dosökningsdelen i PLIANT-studien. Den föreslagna
företrädesemission av aktier som kan komma att tillföra bolaget upp till 18,6
miljoner SEK görs för att utöka PLIANT studien med fler studiecentra globalt
för att säkerställa genomförandet, samt också för att uppnå en ökad
flexibilitet och tid att genomföra bästa möjliga utlicensieringsaffär av
bolagets läkemedelskandidat PledOx®. 

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

Stämman beslutade att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst
cirka 88 806 kronor genom nyemission av högst 1 687 314 aktier. Rätt att teckna
nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för
nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att
varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje
tolv befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 29 april 2013.
Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 6 maj 2013 till och med den 20 maj 2013. Teckning av
aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under
tiden från och med den 6 maj 2013 till och med den 20 maj 2013. De nya aktierna
emitteras till en kurs av 11 kronor per aktie. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®, i
syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.
Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras som
planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på cirka 72
miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade
substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. 
PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna
enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot
oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga
syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma
utvärderar också möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com