Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Delårsrapport första kvartalet 2013

18 april, 2013

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport första kvartalet 2013

Första patienten har behandlats med PledOx® i fas IIb studien PLIANT

Stockholm, 2013-04-18 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 -- PledPharma föreslår en företrädesemission av aktier som kan komma att
   tillföra bolaget upp till 18,6 mkr. Förslaget kommer att läggas fram på en
   extra bolagsstämma som hålls i anslutning till årsstämman den 18 april.
   Nyemissionen görs för att utöka PLIANT studien med fler studiecentra
   globalt för att säkerställa genomförandet samt också för att uppnå en ökad
   flexibilitet och tid att genomföra bästa möjliga utlicensieringsaffär av
   PledPharmas läkemedelskandidat PledOx
 -- Samtliga patienter har inkluderats i den pågående mindre kliniska fas
   IIa-studien MANAMI, som undersöker en annan PLED-substans förmåga att
   minska återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår
   ballongvidgning.

Perioden januari-mars

 -- Första patienten har behandlats i PLIANT-studien på Akademiska sjukhuset i
   Uppsala
 -- Godkännande erhållits från DSMB (Drug Safety Monitoring Board) att
   fortsätta patientinkluderingen efter första patienten i PLIANT-studien
 -- Amerikanska läkemedelsverket (FDA) har godkänt IND ansökan avseende
   PLIANT-studien i USA
 -- Onkologiska klinkerna vid Hälsouniversitetet i Linköping och University of
   Texas Health Science Center, San Antonio, USA, inkluderade i den första
   delen av PLIANT-studien
 -- Läkemedelsverket har gett sitt godkännande till en utökning av
   patientunderlaget i PLIANT-studien
 -- Patent godkänt på den amerikanska marknaden ”Compounds for Use in the
   Treatment of Cancer” rörande användning av PLED-substanser vid
   cancerbehandling
 -- Periodens resultat uppgick till -8 032 Tkr (-9 277 Tkr)
 -- Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 48 264 Tkr (81 646 Tkr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 544 Tkr (-8 852
   Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,4 kr (-0,5kr).VD kommentar

”Första patienten är nu behandlad på Akademiska sjukhuset i Uppsala och vi
räknar med att kunna inkludera resterande 8-11 patienter i den initiala
dosökningsfasen av studien fram till mitten av 2013. Därefter börjar patienter
inkluderas till övriga kliniker i den efterföljande randomiserade delen av
studien. 

Vi har även beslutat att genomföra en nyemission vilken är föranledd av
förseningen i rekryteringen av patienter till den pågående första delen av
PLIANT-studien. Vi har genomfört åtgärder för att bredda patientunderlaget,
adderat fler kliniker i första delen av studien och har även utvecklat
kommunikationen med patienter och prövare samt erbjuder resurser för att
underlätta extra provtagningar för bättre patientacceptans. De ytterligare
ekonomiska resurserna från nyemissionen ska användas för att utöka
PLIANT-studien med fler studiecentra globalt för att säkerställa
rekryteringshastigheten i den randomiserade delen av studien. Med dessa
åtgärder är vår bedömning att vi kan få ”top line” resultaten från studien
under mitten av 2014. Nyemissionen görs för att uppnå en ökad flexibilitet och
tid att genomföra bästa möjliga utlicensieringsaffär av PledPharmas PledOx”
säger Jacques Näsström, VD. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®, i
syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.
Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras som
planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på cirka 72
miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade
substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. 
PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna
enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot
oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga
syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma
utvärderar också möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com