Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

25 april, 2017

PledPharma AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2017-04-25 18:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 25 april 2017 varvid stämman
beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De
fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2016. Årets förlust om 38 223 351 kr avräknas mot
överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanseras i ny räkning. 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Sten Nilsson, Gunilla
Osswald och Elisabeth Svanberg samt nyvaldes Marie Ekström Trägårdh. Årsstämman
beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 150 000 kronor.
Styrelsens ordförande ska erhålla dels ett grundarvode om 350 000 kr, dels ett
tilläggsarvode om 200 000 kr för vissa projekt. Vidare ska ett arvode om 150
000 kr utgå till var och en av övriga styrelseledamöter. Ersättning till
revisor skall utgå enligt löpande räkning. 

Beslutades att för tiden intill utgången av årsstämman 2018, till revisor utse
det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Stämman beslutade enhälligt i enlighet aktieägarna Nortal Investments AB,
Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V.s förslag om optionsprogram till ledande
befattningshavare och styrelseledamöter. 

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 6 till att styrelsen skall bestå
av 3-9 ledamöter samt att 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller
ett registrerat revisionsbolag skall utses. 

Slutligen beslutades i enlighet med valberedningens förslag att årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna
eller ägargrupperna per den 30 september 2017 för att utse tre ledamöter i
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat
från nästa årsstämma. 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer
information, se www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2017.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com