Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Delårsrapport januari – mars 2017

25 april, 2017

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - mars 2017

Stockholm, 2017-04-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Perioden januari – mars i sammandrag

 -- Periodens resultat uppgick till -12 281 (-6 846) TSEK
 -- Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 382 041 (43 684) TSEK
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 958 (-6 676)
   TSEK
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 -- Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg valdes in i styrelsen. Håkan Åström
   och Sten Nilsson kvarstår i styrelsen.
 -- PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i
   läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote® godkändes i Japan och Ryssland.
 -- Patent för PLED-substansernas anticancereffekt godkändes i Kanada och ett
   viktigt användningspatent godkändes i Israel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Nicklas Westerholm rekryterades som ny verkställande direktör för
   PledPharma.
 -- Marie Ekström Trägårdh föreslås till styrelsen vid årsstämman den 25 april
   2017.

Redogörelse av verksamheten under kvartalet

Utvärdering och planering av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för
PledOx® pågår. Kontakter med myndigheter, specialister inom onkologi och
cellgiftsinducerad neuropati, patientorganisationer, leverantörer (CROs) av
kliniska prövningstjänster samt kommersiella överväganden kommer att ligga till
grund för utformningen av den fortsatta utvecklingsplanen för PledOx®.
Kvartalets resultat belastas bl.a. av produktionskostnader för de fortsatta
kliniska programmen, samt kostnader för säkerhetsstudier. För Aladote®
förbereds start av en proof of principle-studie, för vilken dr James Dear –
verksam i Edinburgh och key opinion leader inom området för
paracetamolförgiftning – nu valts som principal investigator. Den första fasen
av denna studie kommer att inkludera 24 patienter som behandlas för
paracetamolförgiftning. 

Under årets första kvartal stärktes patentskyddet för PledPharmas båda
läkemedelskandidater, då bolagets patentansökan avseende den aktiva substansen
i PledOx® och Aladote® godkändes i ytterligare två länder med en betydande
marknadspotential – Japan och Ryssland. 

Under kvartalet valdes Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg, båda med
omfattande erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling, in som nya ledamöter i
styrelsen. Marie Ekström Trägårdh föreslås till styrelsen vid årsstämman den 25
april. 

I april meddelades att Nicklas Westerholm kommer tillträda som ny VD den 16
juni. Nicklas Westerholm har arbetat i AstraZeneca-koncernen sedan 1995 i ett
flertal globala roller inom olika affärsområden, senast som Vice President
Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global
Medicines Development Unit. Dessförinnan har han bland annat innehaft
positioner som Executive Officer & Vice President Japan Operations, Director
Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of Development
Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid Stockholms
universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid University of
Warwick, INSEAD och Harvard Business School. 

VD Jacques Näsström säger: Jag ser fram emot att arbeta vidare med våra unika
PLIANT data inom PledPharmas forsknings- och utvecklingsverksamhet och att
tillsammans med Nicklas Westerholm utveckla PledOx® till ett värdefullt
läkemedel för att minska cancerpatienters lidande. 

Ytterligare rekryteringar pågår för att säkerställa tillräckliga resurser och
relevant kompetens inför den fortsatta kliniska utvecklingen och
kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75OM PLEDPHARMA

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer
information, se www.pledpharma.se  Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.08:00 (CET).

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com