Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

3 april, 2013

PledPharma AB
Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Stockholm, 2013-04-03 18:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org nr 556706-6724, kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 18 april 2013, klockan 18.30, i Erik Penser
Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9, Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 april 2013. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast
måndagen den 15 april 2013, klockan 16.00, under adress: PledPharma AB, Grev
Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, per telefon 08 - 679 72 10, per telefax 08 -
663 57 25 eller per e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn,
adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till
bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på
bolagets webbplats www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det. 

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 20 247 775 aktier.
Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Ärenden

1.          Bolagsstämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Godkännande av dagordning.

5.          Val av en eller två justeringsmän.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Beslut om nyemission.

8.          Avslutande av bolagsstämman.
Förslag inför stämman

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka
bolagets aktiekapital med högst cirka 88 806 kronor genom nyemission av högst 1
687 314 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma
de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt
att teckna en ny aktie för varje tolv befintliga aktier. För det fall inte
samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats
med företrädesrätt. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den
29 april 2013. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 6 maj 2013 till och med den 20 maj 2013.
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 6 maj 2013 till och med den 20 maj
2013. De nya aktierna emitteras till en kurs av 11 kronor per aktie. Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande
till annat koncernföretag. 

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse över väsentliga
händelser, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför stämman finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.pledpharma.se senast den 4 april 2013.
Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.             _______________________________               Stockholm i april 2013               PledPharma AB (publ)

                  Styrelsen

                    

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®
(calmangafodipir), i syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling
av cancer. Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras
som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på
cirka 72 miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den
patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot
oxidativ stress. PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som
härmar det kroppsegna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt
viktigaste skydd mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid
överproduktion av skadliga syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av
cellgiftsbehandling. PledPharma utvärderar också möjligheterna att använda
PLED-substanser vid andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ
OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com