Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) genomför nyemission

3 april, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma AB (publ) genomför nyemission

Specialistläkemedelsbolaget PledPharma föreslår en företrädesemission av aktier
som kan komma att tillföra bolaget upp till 18,6 miljoner SEK. Förslaget kommer
att läggas fram på en extra bolagsstämma som hålls i anslutning till årsstämman
den 18 april. Nyemissionen görs för att uppnå en ökad flexibilitet och tid att
genomföra bästa möjliga utlicensieringsaffär av PledPharmas läkemedelskandidat
PledOx®. 

Stockholm, 2013-04-03 18:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ytterligare ekonomiska
resurser ska användas för att utöka PLIANT-studien med fler studiecentra
globalt för att säkerställa rekryteringshastigheten. Denna studie utvärderar
PledOx minskning av de biverkningar som uppstår pga. cellgiftsbehandling vid
tjocktarmscancer. Orsaken till behovet av ytterligare kapital är en försening i
rekryteringen av patienter till del 1, dosökningsdelen i PLIANT-studien. Del 2
av studien, den breda randomiserade delen som följer direkt efter del 1, bedöms
kunna starta i mitten av 2013. 

-  PledOx projektet har gjort många viktiga framsteg sedan start och studien
är nu igång med patienter. För att påskynda rekryteringen av patienter har
inklusionskriterierna till PLIANT studien vidgats och ytterligare centra har
lagts till, förklarar Jacques Näsström, VD PledPharma. Med dessa åtgärder är
vår bedömning att vi kan få ”top line” resultaten från studien under mitten av
2014. Nyemissionen görs för att uppnå en ökad flexibilitet och tid att
genomföra bästa möjliga utlicensieringsaffär av PledPharmas PledOx, avslutar
Jacques. 

PledPharmas föreslagna emission kan tillföra bolaget upp till ca 18,6 miljoner
SEK före emissionskostnaderna, som är låga. Emissionen genomförs med ett
förenklat förfarande utan att det upprättas ett prospekt. PledPharma kommer
däremot att ta fram en kort informationsbroschyr för emissionen, som kommer att
distribueras till samtliga registrerade aktieägare. I övrigt hänvisas till den
nyligen upprättade årsredovisningen för 2012 och den delårsrapport för perioden
januari-mars 2013 som kommer att lämnas den 18 april. 

Teckningsförbindelser motsvarande minst respektive ägares pro rata-andel har
erhållits från Staffan Persson, Peter Lindell, Carl Rosvall och Anders Ström
samt samtliga i bolagets styrelse och ledning Teckningsförbindelserna motsvarar
drygt 50 % av emissionen. Någon ersättning för teckningsförbindelserna har inte
utgivits. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom förhandsbetalning
eller annan säkerhet. Resterande del av emissionen är inte garanterad eller på
annat sätt säkerställd. 

Bolaget kommer inom kort att utfärda kallelse till den extra bolagsstämma som
skall fatta beslut om nyemissionen. Stämman kommer att hållas den 18 april 2013
kl 18:30 i anslutning till årsstämman. Kallelsen finns även tillgänglig på
bolaget webplats www.pledpharma.se. Emissionsvillkor:

 -- Rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tolv (12) befintliga aktier,
   vilket ger 1 687 314 antal nya aktier vid full teckning (motsvarande en
   utspädning på om cirka 8%)
 -- Pris per aktie 11 SEK (~19% rabatt baserat på slutkursen den 3 april, 2013)

Process & tidplan:

 -- Extra bolagsstämma 18 april 2013 kl 18.30
 -- Sista dag för handel i PledPharma aktien med rätt att erhålla
   teckningsrätter 24 april
 -- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 29 april 2013
 -- Teckningsperiod 6 maj - 20 maj 2013
 -- Handel med teckningsrätter 6 maj – 15 maj 2013
 -- Första dag för handel med de nya aktierna beräknas till första veckan i
   juniEmissionsinstitut i samband med nyemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag.
Erik Penser Bankaktiebolag är även bolagets Certified Adviser. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®
(calmangafodipir), i syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling
av cancer. Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras
som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på
cirka 72 miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den
patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot
oxidativ stress. PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som
härmar det kroppsegna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt
viktigaste skydd mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid
överproduktion av skadliga syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av
cellgiftsbehandling. PledPharma utvärderar också möjligheterna att använda
PLED-substanser vid andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ
OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com