Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Delårsrapport tredje kvartalet 2013

25 oktober, 2013

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport tredje kvartalet 2013

Stockholm, 2013-10-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

·   Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb
studien 

    PLIANT är inkluderade

·   Lovande resultat från MANAMI-studien i patienter med hjärtinfarkt

·   Patent från PledPharmas andra serie av patentansökningar har godkänts i
    Sydafrika som första land

·   PledOx® registrerat som varumärke i JapanPerioden juli – sept

·   Patent för användning av PLED substanser vid cancerbehandling godkänt i
Kina 

·   Periodens resultat uppgick till -4 509 Tkr (-5 642 Tkr)

·   Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 54 910 Tkr (65 487 Tkr)

·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 207 Tkr (-3 121
Tkr) 

·   Resultat per aktie uppgick till -0,2 kr (-0,3 kr).Perioden januari-sept

·   Patent för användning av PLED substanser vid cancerbehandling godkändes
i USA och 
    Ryssland

·   IND ansökan om klinisk prövning med PledOx® i USA godkändes av FDA

·   Företrädesemission genomförd och övertecknad med 38 procent

·   IMS Consulting Group utsedd till rådgivare i utlicensieringsprocessen av
PledOx® 

·   Sten Nilsson, medicine doktor och professor i onkologi vid Karolinska
Institutet i 
    Stockholm, invald i styrelsen

·   PledOx® registrerat som varumärke i USA, Schweiz och Australien

·   Periodens resultat uppgick till -18 588 Tkr (-25 467 Tkr)

·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 459 Tkr (-25
010 Tkr) 

·   Resultat per aktie uppgick till -0,8 kr (-1,3 kr).VD kommentar

PledPharmas hjärtinfarktsstudie MANAMI är avslutad och resultaten som
presenterats visar att PLED-substansen tolererats väl av patienter i studien
och kan ges till allvarligt hjärtsjuka patienter utan tecken på några
biverkningar. Trots studiens begränsade storlek syns en tendens till klinisk
effekt. MANAMI är en liten studie inom ett mycket stort och besvärligt
sjukdomsområde. PledPharma har som tidigare kommunicerats valt att fokusera
sina resurser på cancerområdet. Baserat på resultaten kommer vi nu att
utvärdera de kommersiella möjligheterna inom hjärtindikationen. 

I cancerstudien PLIANT är nu den sjätte av sex patienter i dosökningsfasen
under behandling med PledOx. När den sjätte patienten är behandlad med tredje
dosen PledOx och Drug Safety Monitoring Board gett sitt godkännande kan den
breda randomiserade delen med 126 patienter från ett 30-tal center i Europa och
USA genomföras. Om allt går enligt planerna förväntas detta besked i vecka 46. 

När samtliga sex patienter i dosökningsfasen är färdigbehandlade, kommer data
från denna öppna del av studien att analyseras och presenteras separat. Totalt
har patienterna då behandlats med drygt ett 40-tal doser PledOx vid behandling
med cellgifter och samtliga patienter har hittills tolererat PledOx väl, säger
VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra livshotande sjukdomar. PledPharma
(STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: [email protected]