Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PLEDPHARMA PRESENTERAR YTTERLIGARE RESULTAT FRÅN FAS IIB-STUDIE MED PLEDOX® VID DEN VETENSKAPLIGA KONGRESSEN MASCC

26 juni, 2015

PledPharma AB
Pressmeddelande

PLEDPHARMA PRESENTERAR YTTERLIGARE RESULTAT FRÅN FAS IIB-STUDIE MED PLEDOX® VID
DEN VETENSKAPLIGA KONGRESSEN MASCC

PledPharma AB (publ) presenterar fördjupade topline-resultat från fas
IIb-studien PLIANT med läkemedelskandidaten PledOx® vid den vetenskapliga
kongressen MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) i
Köpenhamn. Resultaten bekräftar att PledOx® på ett kliniskt relevant sätt kan
minska risken för symtom orsakade av skador på känselnerverna i samband med
cellgiftsbehandling av avancerad tjock- och ändtarmscancer. 

Stockholm, 2015-06-26 08:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

De studieresultat som presenteras vid MASCC-kongressen visar att de patienter
som behandlas med PledOx® har en lägre risk än placebogruppen att drabbas av
nervskador. Som tidigare rapporterats var förekomsten av symtom orsakade av
känselnervskador (neuropati) 43 procent lägre i den grupp patienter som
behandlades med PledOx® i dosen 5 µmol/kg jämfört med placebogruppen. Nya data
från tre olika mätmetoder, visar alla samstämmigt en positiv effekt av
behandlingen. Data visar också tydligt att anti-cancereffekten av cellgifterna
inte påverkades negativt av PledOx®-behandlingen. Det konstaterades att
behandling med PledOx® inte i sig resulterade i några allvarliga biverkningar. 

Dessutom visade de nya resultaten att de symtom som uppkommer inträffar senare
och försvinner snabbare efter förbehandling med PledOx®. 

Docent Devalingam Mahalingam, MD PhD, University of Texas Health Science Center
San Antonio, Tx, USA och huvudprövare för PLIANT studien i USA, presenterade
resultaten. 

”Detta är såvitt vi vet första gången man i en kontrollerad studie lyckas
förebygga cellgiftsorsakade nervskador på ett kliniskt betydelsefullt sätt,
utan att effekten av cancerbehandlingen påverkas negativt”, säger Jacques
Näsström, VD PledPharma. 

Nervskador i samband med cellgiftsbehandling kan orsaka invalidiserande
problem, exempelvis överkänslighet mot kyla, störningar i finmotorik samt svår
smärta i framför allt händer och fötter. Detta är en av de vanligaste
allvarliga biverkningarna vid behandling av tjock- och ändtarmscancer med
cellgiftskombinationen FOLFOX. Biverkningarna leder ofta till att den
ordinerade cellgiftsdosen måste sänkas eller i värsta fall till att
behandlingen måste avbrytas. 

Presentationen från MASCC-mötet finns tillgänglig på PledPharmas hemsida.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB

Tel: 073-713 09 79

E-post: jacques.nasstrom@pledpharma.seOM STUDIEN

PLIANT är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas IIb-studie med
tre parallella grupper där patienter med avancerad tjock- och ändtarmscancer
erhöll FOLFOX6 kemoterapi i upp till åtta behandlingscykler och antingen
PledOx® i dosen 2 µmol/kg, 5 µmol/kg eller placebo (en mindre grupp patienter
behandlades med 10 µmol/kg). Studien genomfördes vid ett trettiotal centra i
Europa och USA och inkluderade totalt 173 patienter. Syftet med studien var att
undersöka om förbehandling med PledOx® minskar frekvensen och svårighetsgraden
av biverkningar relaterade till FOLFOX6-behandling. Den primära
effektparametern var förekomsten av neuropati (känselstörningar), vilket
utvärderades varannan vecka under de första 16 veckorna. Förekomsten av
neuropati utvärderades med hjälp av tre testmetoder – Oxaliplatin Sanofi
Specific Scale, Cold Allodynia Test samt Leonard Questionnaire. Sekundära
effektparametrar var bland annat förändringar i antalet neutrofila granulocyter
(en typ av vita blodkroppar) och trombocyter (blodplättar). Dessutom
monitorerades patienterna för att säkerställa att PledOx®-behandlingen inte
försämrade effekten av kemoterapin. Cellgiftsbehandlingen FOLFOX är en mycket
vanligt använd kombination av läkemedlen folinat, 5-fluorouracil och
oxaliplatin. 

OM PLEDOX®

PledOx® utvecklas för att förebygga nervskador orsakade av cytostatika vid
cancerbehandling. Den aktiva substansen calmangafodipir är en ny
läkemedelskandidat (s.k. ”New Chemical Entity”) som har visat sig skydda
kroppens celler mot oxidativ stress, ett tillstånd som orsakas av att reaktiva
syre- och kväveföreningar bildas vid till exempel cellgiftsbehandling. Oxidativ
stress kan bland annat orsaka skador på känselnerverna (neuropati). PledOx®
efterliknar det kroppsegna enzymet MnSOD, vilket utgör cellernas eget skydd mot
oxidativ stress. 

OM NERVSKADOR VID CELLGIFTSBEHANDLING AV KOLOREKTALCANCER

Behandling med cellgiftet oxaliplatin, en av beståndsdelarna i FOLFOX, leder
till att de allra flesta patienter förr eller senare drabbas av neuropati det
vill säga överkänslighet mot kyla, problem med finmotorik och smärta. Denna
biverkning leder till att cirka 40 procent av patienterna behöver reducera
cellgiftsdosen och är den vanligaste anledningen till att cancerbehandlingen
måste avbrytas i förtid. Detta är ofta ett övergående problem, men cirka 15-20
procent av patienterna får bestående problem, framför allt svår smärta i händer
och fötter. Idag finns inget botemedel mot neuropati. 

OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Läkemedelskandidaten Aladote™
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharmas läkemedelskandidater
bygger på vidareutvecklingen av en substans som för helt andra ändamål redan
använts av fler än 200 000 patienter. Detta kan begränsa utvecklingsrisken och
förenkla registreringsprocessen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bankaktiebolag (tfn 08-463 80 00) är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se 

Pledpharma AB offentliggör denna information enligt Lagen om
värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com