Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma presenterar ett nytt projekt inom överdosering av paracetamol som avses finansieras med en företrädesemission

24 oktober, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma presenterar ett nytt projekt inom överdosering av paracetamol som
avses finansieras med en företrädesemission

Stockholm, 2014-10-24 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PledPharma har under året arbetat fram ett nytt projekt baserat på
PLED-plattformen som bedöms ha en stor kommersiell potential. Projektet PP-100
är inriktat på att minska eller motverka uppkomsten av allvarliga leverskador
som en följd av överdosering av paracetamol, en av de vanligast förekommande
förgiftningarna. För att ta PP-100 igenom klinisk Fas II och till möjlig
licensiering, planeras en företrädesemission med rätt att teckna en ny aktie på
fem befintliga till kursen 16 kronor, vilken kan tillföra bolaget upp till
cirka 75 miljoner kronor. De största ägarna är positiva till
företrädesemissionen och styrelsen avser att inom kort kalla till extra
bolagsstämma som skall pröva styrelsens förslag med anledning av
företrädesemissionen. Avsikten är att emissionen ska genomföras före
årsskiftet. 

Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av
smärttillstånd och finns tillgängligt både som receptfritt och som receptbelagt
läkemedel. Paracetamolförgiftning är samtidigt en av de vanligaste
förgiftningarna genom att läkemedlet avsiktligt eller oavsiktligt överdoseras.
Avsiktlig överdosering av paracetamol är den vanligaste metoden vid
självmordsförsök bland ungdomar 10-19 år, där flickor dominerar. 

Det lömska med paracetamolförgiftning är att paracetamol allmänt anses som det
skonsammaste av smärtläkemedlen och att det kan vara svårt att till en början
veta att man oavsiktligt överdoserat paracetamol eftersom skillnaden mellan
normal och skadlig dos är liten samtidigt som symtomen kan vara ganska diffusa
eller helt utebli under det första dygnet efter förgiftning. Överdosering av
paracetamol kan leda till bland annat akut leversvikt som i sin tur kan medföra
behov av levertransplantation och i värsta fall resultera i dödsfall. 

Problemet med paracetamolöverdos är stort över hela världen. I Sverige har
antalet frågor om paracetamolförgiftningar till Giftinformationscentralen ökat
3-faldigt sedan år 2000. I USA ligger överdos av paracetamol bakom 56 000
akutbesök, 2 600 sjukhusinläggningar och ca 500 dödsfall årligen. 

Den befintliga behandlingen vid överdosering av paracetamol (N-acetylcystein)
är verksam om den drabbade uppsöker sjukvården inom 8 timmar efter intag av
paracetamol. För senare inkomna patienter finns idag inget väl fungerande
behandlingsalternativ trots hög risk för leverskador. Cirka en fjärdedel av de
som överdoserat paracetamol kommer in till akutmottagningen senare än 8 timmar
efter överdosering. 

Prekliniska resultat visar tydligt att substansen i projektet, PP-100-01A med
dess unika beredningsform, kan normalisera förhöjningen av vissa leverenzymer
som är indikatorer på leversvikt långt efter det att N-acetylcystein slutat
fungera. 

Jacques Näsström, VD PledPharma:

”Våra prekliniska resultat visar att vi har en möjlighet att hjälpa sent
inkomna patienter. Ett förlängt behandlingsfönster kommer att kunna rädda liv,
minska lidande och spara stora sjukvårdskostnader. Uppgifter från IMS Health
Capital gör att vi uppskattar den kommersiella potentialen av projektet till
samma storleksordning som för PledOx inom tjocktarmscancerbehandling med
FOLFOX.” 

Eftersom substansen i PP-100 projektet bygger på samma plattform som PledOx så
kan existerande säkerhetsdokumentation användas och bolaget bedömer därför att
projektet kan gå direkt från preklinik till en Fas II-studie på patienter.
Substansen omfattas av samma substanspatentansökan som PledOx med ett förväntat
patentskydd till 2033 och PledPharma kommer också att söka status som
särläkemedel i både EU och USA för denna produkt. 

Verkningsmekanism

N-acetylcystein fungerar som motmedel genom att ersätta glutation som i den
tidiga metabolismen binder till paracetamolmetaboliter för att på så vis
utsöndras via njurarna. På senare tid har det framkommit forskningsresultat som
indikerar att den levertoxiska effekten av paracetamol beror på att när
glutation-lagren i levern är uttömda, binder paracetamolmetaboliterna till
proteiner i levern vilket orsakar en kraftig oxidativ stress som kan leda till
akut leversvikt. Då PledPharmas PLED-substanser är potenta lågmolekylära
mimetika av kroppens eget mangan-innehållande superoxiddismutas (MnSOD) kan
dessa substanser genom sin verkningsmekanism minska den oxidativa stressen i
levern och på så vis förebygga leversvikt. 

Särläkemedel

Särläkemedel, s.k. orphan drugs är läkemedel för behandling av allvarliga och
sällsynta sjukdomar för ett angeläget område. Särläkemedelsstatus innebär en
rad fördelar, bland annat marknadsexklusivitet under en viss period, vissa
skattelättnader, tekniskt stöd med ansökningar samt snabbare
marknadsgodkännande (s.k. accelerated approval). 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
Projekt PP-99 bygger på att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen
när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt. I det senast tillkomna projektet
PP-100 utvärderas PledPharmas substans (PP100-01A) förmåga att minska eller
motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av paracetamolförgiftning.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga, livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Den
nuvarande marknaden för förebyggande och biverkningsreducerande
cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.  PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com