Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kvartalsrapport januari – mars 2016

29 april, 2016

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport januari – mars 2016

Projekten fortskrider enligt plan

Stockholm, 2016-04-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Kvartalet i sammandrag

·    Periodens resultat uppgick till -6 846 (-12 163) tkr för kvartalet

·    Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 43 684 (86 318) tkr

·    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 676 (-13 985)
tkr 

·    Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0,4) kr

Väsentliga händelser under kvartalet

·    Inga väsentliga händelser under perioden finns att rapportera

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

·    Vid årsstämman meddelade VD att aktiva samtal förs med ett antal
potentiella samarbetspartners i den pågående processen för att finna en eller
flera lämpliga kommersiella partners inför den fortsatta utvecklingen av
PledOx®. 

·    Vid årsstämman valdes till ledamöter av styrelsen Håkan Åström (ordf),
Andreas Bunge, Martin Nicklasson, Sten Nilsson och Eva Redhe. VD kommentar

Under årets första kvartal har vårt arbete framförallt varit inriktat på nästa
steg i PledOx projektet och vi har aktiva samtal med ett antal
läkemedelsföretag. PledOx projektet, där vi redovisade positiva top-line
resultat från fas II studien PLIANT under våren 2015, är inriktat på
utvecklingen av ett läkemedel för att reducera förekomsten av nervskador i
samband med cellgiftsterapi vid tjock- och ändtarmscancer. 

National Cancer Institute har gett ut råd, riktade till drabbade patienter hur
de kan hantera denna typ av mycket svåra biverkningar av kemoterapi. Till
exempel att be om hjälp då man skall göra så enkla vardagssysslor som att
knäppa knappar, använda en dator eller en penna. PledOx syftar till att lösa
dessa och andra mycket stora problem för ett mycket stort antal individer. Det
är därför positivt att de resultat som vi erhållit hittills, visar på en
betydande reduktion av denna typ av biverkningar. Jag ser fram emot ytterligare
uppföljningsdata som vi förväntar oss kunna redovisa under andra kvartalet vad
gäller så kallad Progression Free Survival, dvs överlevnad utan tumörtillväxt. 

Under kvartalet har vi även arbetat med vårt andra projekt Aladote och
förberedelser inför starten av en klinisk fas II studie. Läkemedelskandidaten
Aladote utvecklas med syfte att förbygga leverskador i samband med
paracetamolförgiftning. Studien förväntas starta i slutet av 2016. 

Med robusta kliniska data, ett beviljat substanspatent, värdefull information
från höstens rådgivande möte med FDA, ett bra team och en betydande kommersiell
potential, har vi bra förutsättningar för återstående utvecklingsarbete,
partnersamarbete och kommersialisering av PledOx. PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som uppstår på
hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com