Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

14 april, 2016

PledPharma AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2016-04-14 17:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 14 april 2016 varvid stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt anförande på årsstämman presenterade VD Jacques Näsström de framsteg
som gjorts under det gångna året. Fokus i presentationen var på bolagets längst
framskridna projekt PledOx®. Bland annat nämndes att aktiva samtal förs med ett
antal potentiella samarbetspartners i den pågående processen för att finna en
eller flera lämpliga kommersiella partners inför den fortsatta utvecklingen.
Presentationen från årsstämman finns tillgänglig på PledPharmas hemsida. 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2015. Årets förlust om 43 835 626 kr avräknas mot
överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanseras i ny räkning. 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Andreas Bunge, Martin
Nicklasson, Sten Nilsson och Eva Redhe. Årsstämman beslutade att styrelsearvode
skall utgå med sammanlagt 880 000 kronor, varav 330 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande, 220 000 kronor till styrelseledamoten Eva Redhe och 110
000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning till revisor skall utgå
enligt löpande räkning. 

Beslutades att för tiden intill utgången av årsstämman 2017, till revisor utse
det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Slutligen beslutades i enlighet med valberedningens förslag att årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna
eller ägargrupperna per den 30 september 2016 för att utse tre ledamöter i
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat
från nästa årsstämma. 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som uppstår på
hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se
www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com