Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämman i PledPharma AB (publ)

24 april, 2018

Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 24 april 2018, varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat avräknades mot överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanserades i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Marie Ekström Trägårdh, Sten Nilsson, Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg. Håkan Åström omvaldes som ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor. Styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 600 000 kronor samt övriga styrelseledamöter skall erhålla ett arvode om 165 000 kronor vardera. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades att för tiden intill utgången av årsstämman 2019, till revisor utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2019 godkändes. 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om optionsprogram till ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Bilaga

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com