Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

30 mars, 2012

PledPharma AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2012-03-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Årsstämman i PledPharma AB (publ) har avhållits den 29 mars 2012 varvid stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt framförande på årsstämman redogjorde VD Jacques Näsström för de
spännande utvecklingssteg som företaget tagit under 2011. Företaget är nu
noterat på NASDAQ OMX First North. En nyemission på 109 miljoner kr genomfördes
under året vilket vi räknar med ska täcka kostnaderna fram till resultat av den
viktiga kliniska cancerstudien. Denna studie kommer att startas i mitten av
2012 och resultat väntas i slutet av 2013. 

Under 2011 kompletterades ledningsgruppen med ytterligare kompetens genom
anställningar av Marie Bengtson som ansvarig för kliniska projekt, och Erik
Kinnman som klinisk expert och ansvarig för investerarkommunikation. 

Vidare redogjorde VD Jacques Näsström för resultaten av prekliniska PledOx®
studier som genomförts under året vilka var positiva både vad gäller effekt och
säkerhet. 

Status i de två kliniska projekten, PledOx projektet mot biverkningar vid
tjocktarmscancerbehandling, och PLED-substans projektet för bättre behandling
av akut hjärtinfarkt, redovisades. 

VD Jacques Näsström presenterade också betydande kliniska projektaktiviteter
under 2012 som etapper i förberedelsearbetet inför studiestart av den kliniska
PledOx studien. Det rådgivande mötet med amerikanska läkemedelsverket FDA i
början av 2012 var positivt vilket innebär att PledOx studien kan starta som
planerat under mitten av året. 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2011. Årets förlust om 33 246 055 kr avräknas mot
överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanseras i ny räkning. 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Rolf Andersson, Peter Buhl
Jensen, Andreas Bunge, Eva Redhe Ridderstad och Jan Sandström. 

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 900 000
kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 200 000
kronor till styrelseledamoten Eva 

Redhe Ridderstad och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning
till revisor skall utgå enligt löpande räkning. 

Vidare beslutades att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgivning av maximalt
400,000 teckningsoptioner att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
tecknas vederlagsfritt av ett helägt dotterbolag till PledPharma AB.
Dotterbolaget skall sedan på marknadsmässiga villkor överlåta
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga anställda i
bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i
bolaget och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
perioden 4 april 2015 till och med 14 april 2015. Teckningskursen är satt till
31 kronor per aktie. 

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 21 052,63 kronor vilket motsvarar en
utspädning om cirka 1,98 procent av det totala antalet aktier och röster i
bolaget. 

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningens bestämmelser i § 7, om
kallelse, mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen samt ett tillägg av
”(publ)” för anpassning till gällande lagstiftning i § 1. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn: 073 713 09 79

Erik Kinnman, Informationschef, tfn: 073 422 1540Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i
klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av
studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av
cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra mindre kliniska studien
utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med
akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare
prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en
klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar
biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För
mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com