Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

8 april, 2014

PledPharma AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2014-04-08 16:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 8 april 2014 varvid stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt anförande på årsstämman konstaterade VD Jacques Näsström att
patientrekryteringen i del 2 av den pågående cancerstudien PLIANT löper på bra.
Hittills har 21 patienter behandlats i del 2 av studien och sedan tidigare har
11 patienter behandlats i del 1 av studien. Resultaten från den första delen av
PLIANT-studien visade att PledOx® tolererats väl av patienter som behandlats
med cellgiftskombinationen FOLFOX och att biverkningar som smärtsamma
känselstörningar uteblev samt att de blodbildsrelaterade biverkningarna var
färre. Bolagets bedömning är att patienterna från samtliga deltagande länder i
Europa och USA bör ha inkluderats i studien före slutet av 2014 och att
övergripande (top-line) resultat bör vara framme mot slutet av första kvartalet
2015. 

Näsström konstaterade vidare att styrelsen föreslår en företrädesemission av
aktier som kan komma att tillföra bolaget upp till 20,25 miljoner SEK där
förslaget kommer att läggas fram på den extra bolagsstämma som hålls i
omedelbar anslutning till årsstämman. Nyemissionen görs för att finansiera en
utökning av den pågående cancerstudien PLIANT. De positiva data från första
delen av studien innebar en justering av dosen av läkemedlet PledOx i
fortsättningen av PLIANT-studien. Detta i syfte att optimera de positiva
effekterna av PledOx för att reducera allvarliga biverkningar från
cellgiftsbehandlingen. Dosjusteringen medför att antalet patienter i studien
utökas och därmed ett ökat kapitalbehov. 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2013. Årets förlust om 25 548 759 kr avräknas mot
överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanseras i ny räkning. 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Rolf Andersson, Andreas
Bunge, Sten Nilsson och Eva Redhe Ridderstad samt nyval av Martin Nicklasson.
Jan Sandström har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Martin
Nicklasson är legitimerad apotekare och sedan 1982 Farmacie doktor och sedan
1984 docent vid Uppsala universitet. Han har varit VD på Swedish Orphan
Biovitrum (2007–2010) och arbetat på AstraZeneca 1978–1989 samt 1991–2007,
senast ansvarig för global marknadsföring och affärsutveckling samt VD för
AstraZeneca Sweden AB. Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med
sammanlagt 990 000 kronor, varav 330 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande, 220 000 kronor till styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad och 110
000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning till revisor skall utgå
enligt löpande räkning. 

Vidare beslutades att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. 

Beslutades att entlediga den nuvarande revisorn BDO Stockholm AB och istället,
för tiden intill utgången av årsstämman 2015, till revisor utse det
registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor. Slutligen beslutades i enlighet med
valberedningens förslag att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta
kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september
2014 för att utse tre ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seMichaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Vårt initiala mål är att
utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband
med cellgiftsbehandling. I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins
möjlighet att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en
patient drabbas av akut hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår
teknologiplattform, utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med
stora medicinska behov. Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och
unika behandlingar för allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en
möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k.
”breakthrough therapy”. Det innebär också att vi har potential att erbjuda våra
aktieägare god avkastning på sin investering. Den nuvarande marknaden för
förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70
miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North
sedan april 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com