Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

14 april, 2015

PledPharma AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2015-04-14 18:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 14 april 2015 varvid stämman
beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen
framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt anförande på årsstämman konstaterade VD Jacques Näsström att bolaget
i slutet av mars 2015 tillkännagivit topline-resultat från en randomiserad
dubbelblind placebokontrollerad fas IIb-studie (PLIANT) med
läkemedelskandidaten PledOx®. I studien behandlades patienter med PledOx® i
syfte att minska risken för biverkningar i samband med cellgiftsbehandling av
avancerad tjock- och ändtarmscancer. Studien visade en kliniskt relevant
minskning vad gäller förekomsten av skador på känselnerverna (neuropati) om 43
procent jämfört med placebo. Därutöver konstaterades att anti-cancereffekten av
cellgifterna inte påverkades negativt av PledOx®-behandlingen. Baserat på dessa
positiva data kommer nu diskussioner med potentiella partners att
intensifieras. Samtidigt fortsätter arbetet med att definiera utformningen av
registreringsstudier i dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA
(U.S. Food and Drug Administration). 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2014. Årets förlust om 48 420 380 kr avräknas mot
överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanseras i ny räkning. 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Andreas Bunge, Martin
Nicklasson, Sten Nilsson och Eva Redhe Ridderstad. Rolf Andersson har meddelat
att han inte står till förfogande för omval. Årsstämman beslutade att
styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 880 000 kronor, varav 330 000 kronor
ska utgå till styrelsens ordförande, 220 000 kronor till styrelseledamoten Eva
Redhe Ridderstad och 110 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning
till revisor skall utgå enligt löpande räkning. 

Vidare beslutades att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
PledPharma, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för PledPharma. 

Beslutades att för tiden intill utgången av årsstämman 2016, till revisor utse
det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Slutligen beslutades i enlighet med valberedningens förslag att årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna
eller ägargrupperna per den 30 september 2015 för att utse tre ledamöter i
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat
från nästa årsstämma. 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Läkemedelskandidaten Aladote™
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharmas läkemedelskandidater
bygger på vidareutvecklingen av en substans som för helt andra ändamål redan
använts av fler än 200 000 patienter. Detta kan begränsa utvecklingsrisken och
förenkla registreringsprocessen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Johan Stuart, finansdirektör tfn 070 66 44 096

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com