Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

29 oktober, 2014

PledPharma AB
Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Stockholm, 2014-10-29 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org nr 556706-6724, kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen den 14 november 2014, klockan 13.00, i Pareto
Securities lokaler på adress Berzelii Park 9, Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 november 2014. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast
tisdagen den 11 november 2014, klockan 12.00, under adress: PledPharma AB, Grev
Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, per telefon 08 - 679 72 10, per telefax 08 -
663 57 25 eller per e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn,
adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till
bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på
bolagets webbplats www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det. 

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 23 622 403 aktier.
Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. Ärenden

1.          Bolagsstämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Godkännande av dagordning.

5.          Val av en eller två justeringsmän.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Beslut om emissionsbemyndigande.

8.          Avslutande av bolagsstämman.

Förslag inför stämman

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att vid ett tillfälle, för tiden intill den 31 december 2014, fatta beslut om
emission av aktier. Emissionskursen får inte understiga 16 kronor och styrelsen
får inte med stöd av bemyndigandet emittera mer än 4 724 480 aktier. 

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför
stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.pledpharma.se senast den
31 oktober 2014. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. 

             _______________________________

              Stockholm i oktober 2014

               PledPharma AB (publ)

                  Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I det senast tillkomna projektet PP-100 utvärderas PledPharmas substans
(PP100-01A) förmåga att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som
en följd av paracetamolförgiftning. Projekt PP-99 bygger på att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika
behandlingar för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även finns en
möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k.
”breakthrough therapy”. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com