Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Delårsrapport januari – juni 2017

30 augusti, 2017

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari - juni 2017

Stockholm, 2017-08-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
KVARTALET I KORTHET

 -- Nicklas Westerholm rekryterades som ny verkställande direktör för
   PledPharma
 -- PledPharma erhöll råd från FDA för den fortsatta utvecklingen av PledOx®
   och följer nu upp med EMA
 -- Christian Sonesson rekryterades som Vice President Product Strategy and
   Development
 -- Marie Ekström Trägårdh valdes in i styrelsen

FINANSIELL ÖVERSIKT

 -- Kvartalets resultat -16,2 (-12,0) MSEK
 -- Likvida medel vid periodens utgång 363,7 (31,7) MSEK
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten -19,6 (-12,0) MSEK
 -- Resultat per aktie -0,3 (-0,4) SEK
 -- Ett optionsprogram inrättades

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 -- PledPharma har utsett ett vetenskapligt råd för PledOx® programmet
 -- PledPharma har rekryterat Stefan Carlsson som ny Chief Medical Officer
 -- 8 patienter av 24 har genomgått behandling i Proof of principle studien med
   Aladote®

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

 -- Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg valdes in i styrelsen
 -- PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i läkemedels
   kandidaterna PledOx® och Aladote® godkändes i Japan och Ryssland.
 -- Patent för PLED-substansernas anticancereffekt godkändes i Kanada och ett
   viktigt användningspatent godkändes i Israel.

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅRET

 -- Periodens resultat -28,5 (-18,8) MSEK
 -- Likvida medel vid periodens utgång 363,7 (31,7) MSEK
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten -31,6 (-18,7) MSEK
 -- Resultat per aktie -0,6 (-0,7) SEK

VD HAR ORDET

Det är med stor glädje och entusiasm jag nu har tagit plats som vd för
PledPharma efter ca 20 år inom Astra och AstraZeneca-koncernen, där jag samlat
erfarenhet inom global läkemedelsutveckling, produktionsfrågor,
utvecklingssamarbeten och investerar-relationer. Medan mycket skiljer
AstraZeneca från PledPharma, finns också utmaningar som är gemensamma för båda
bolagen. Strävan efter att på ett professionellt och effektivt sätt utveckla
nya läkemedel som möter uttalade medicinska behov och därmed skapar betydande
värden för bolagens ägare är ett sådant, likaså behovet av att säkerställa en
väl fungerande organisation med de kompetenser och resurser som krävs för att
nå uppsatta mål. 

Sedan jag tillträdde som vd i juni har jag och mina kollegor fokuserat vårt
arbete inom tre områden. 

Förstärkt organisation och kompetens

Vi har på kort tid förstärkt PledPharmas organisation och kompetens inför den
fortsatta kliniska utvecklingen av våra två läkemedelsprojekt PledOx® och
Aladote®. Detta har redan utmynnat i rekryteringen av två nya nyckelpersoner.
Dr Stefan Carlsson, PledPharmas nye Chief Medical Officer har det övergripande
ansvaret för den fortsatta kliniska utvecklingen av våra båda
läkemedelskandidater. Dr Christian Sonesson, ny Vice President Product Strategy
& Development, ska leda det återstående utvecklingsprogrammet för PledOx® samt
ansvara för utformningen av strategier för prissättning, initial
marknadspositionering och potentiella indikationsutvidgningar. Såväl Stefan som
Christian har gedigen erfarenhet och kunskap inom sina ansvarsområden. 

Optimering av utvecklingsprogrammen

Optimerat program för PledOx®

PledPharmas högsta prioritet i nuläget är att optimera utformningen av det
återstående kliniska utvecklingsprogrammet för PledOx®, såväl vad gäller
kostnadsaspekter, tidseffektivitet och kvalitet. Ett viktigt komplement i denna
process är vårt nyinrättade vetenskapliga råd. PledPharmas vetenskapliga råd
består av fem internationellt ledande experter inom områdena onkologi,
neurologi, kroniska smärttillstånd och utformning av metoder för mätning av
patienters livskvalitet i kliniska prövningar. Efter de erhållna råden från
amerikanska läkemedelsverket FDA följer vi nu upp med den europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) inför kommande kliniska studier med PledOx®. 

Framsteg i Aladote® - programmet

Under slutet av kvartalet startade vi vår proof of principle studie med
Aladote® och vi kan glädjande meddela att en tredjedel av patienterna i studien
redan genomgått sin behandling. Detta är första gången som Aladote® testas på
patienter som överdoserat paracetamol. 

Ökad transparens mot kapitalmarknaden

Det tredje av mina initiala fokusområden är att säkerställa en hög transparens
och bra dialog med kapitalmarknaden. Jag har redan haft möjlighet att träffa
flera av våra större aktieägare och avser att under hösten bredda mina
kontakter ytterligare med såväl nuvarande ägare som potentiella nya
investerare, för att beskriva hur vi arbetar med att bygga kommersiella värden
i företaget. 

Kombinationen av professionellt vetenskapligt arbete, kliniskt
utvecklingsarbete med genomtänkt regulatorisk strategi och affärsmannaskap som
ger förutsättningar för värdetillväxt i PledPharma utgör således hörnstenarna
för bolagets arbete. Jag kommer göra mitt yttersta för att säkerställa att
bolaget optimerar sitt arbete inom samtliga dessa områden. 

Nicklas Westerholm,

VD PledPharma ABFör ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, VD

Tel: 073-354 20 62
E-post: nicklas.westerholm@pledpharma.se

Michaela Gertz, finanschef

Tel: 070-926 17 75
 E-post: michaela.gertz@pledpharma.se

Denna information är sådan information som PledPharma AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
30 augusti 2017 klockan 08:00 (CET). 

OM PLEDPHARMA
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com