Investerare

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Optionsprogram

Egetis har två optionsprogram utestående.

Ett program som löper 2018-2021 om 779 500 teckningsoptioner där 385 000 hade tecknats vid utgången av 2018 till samma teckningsvillkor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 115 300 SEK genom utgivande av 2 306 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande skulle motsvara en utspädning om 4,5 %.

Samt personaloptionsprogram 2020/2023

Vid årsstämman 2020 beslutades det att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets anställda. Programmet omfattar maximalt 3 000 000 personaloptioner där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie till ett lösenpris uppgående till 12,30 kronor. Personaloptioner som tilldelats intjänas under en period från tilldelningsdagen till och med den 7 maj 2023. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner från den 7 maj 2023 till den 7 maj 2024. Utnyttjande av personaloptioner förutsätter att deltagaren är anställd i bolaget under hela intjänandeperioden. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 3 942 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com