Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat två utskott, revisionsutskottet samt ersättningsutskottet. Styrelsen har antagit arbetsordningar för båda utskotten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroller, internrevision och riskhantering, hålla kännedom om revisionen av årsredovisningen och konsoliderade räkenskaper samt granska och övervaka revisors opartiskhet och oberoende. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av revisorn.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska utarbeta förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com