Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Substanspatent för PledOx® och Aladote® får godkännande i Europa

28 mars, 2018

PledPharma AB
Pressmeddelande

Substanspatent för PledOx® och Aladote® får godkännande i Europa

PledPharma AB (publ) meddelar idag att det europeiska patentverket, European
Patent Office (EPO), har godkänt* PledPharmas patentansökan avseende den aktiva
substansen i läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®. 

Beskedet från EPO avser patentansökan för substanspatentet för calmangafodipir
med titeln ”Calmangafodipir, a New Chemical Entity, and Other Mixed Metal
Complexes, Methods of Preparation, Compositions, and Methods of Treatment”.
Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2032. 

”Substanspatentet för PledOx® och Aladote® ger ett starkt immaterialrättsligt
skydd på den europeiska marknaden och är därmed av stort värde för oss. Den
patentansökan för vilket vi nu erhållit ett godkännande är den mest centrala i
vår breda och robusta patentportfölj”, säger PledPharmas vd Nicklas Westerholm. 

Substanspatentet är sedan tidigare godkänt i USA, Japan, Kina och Ryssland med
en giltighetstid som sträcker sig fram till december 2032. 

I början av mars 2018 meddelade även EPO att de godkänt ytterligare ett patent
(som omfattar läkemedelsanvändningen av kombinationer av mangan och icke-mangan
innehållande PLED-komplex för att minska risken för manganackumulering i
hjärnan), relevant för både PledOx® och Aladote®. Patentet rubriceras
”Pharmaceutical Compositions and Therapeutic Methods Employing a Combination of
a Manganese Complex Compound and a Non-Manganese Complex Form of the Compound”
och har en giltighetstid fram till 2030. 

*Avhängig registrering av patentlicensavgiftenFör ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.seOm PledOx®

PledOx® är en ”first in class” läkemedelskandidat som efterliknar kroppens eget
enzymförsvar mot oxidativ stress och utvecklas för att kunna erbjuda patienter
med tjock- och ändtarmscancer skydd mot de perifera nervskador som ofta
uppkommer i samband med cellgiftsbehandling. Resultaten från en avslutad fas
IIb-prövning (PLIANT) i patienter med metastaserad (spridd) tjock- och
ändtarmscancer som behandlades med cellgiftskombinationen FOLFOX indikerar att
de individer som erhöll PledOx® hade en lägre risk än placebogruppen att
drabbas av perifera nervskador. Förekomsten av läkarrapporterade
känselnervskador (primär effektparameter) var under behandling 38% lägre i den
grupp patienter som behandlades med PledOx® jämfört med placebogruppen
(p=0.16). Detta var inte statistiskt signifikant, men en skillnad i denna
storleksordning bedöms vara kliniskt relevant. Vid uppföljning efter avslutad
cellgiftsbehandling var den patientrapporterade förekomsten av moderat och
allvarlig neuropati 77% lägre hos patienter som förbehandlats med PledOx®
jämfört med placebo (explorativ analys: p=0.014). Detta anses värdefullt för
möjligheten att lyckas i de kommande POLAR-studierna där patientrapporterade
symptom efter avslutad behandling kommer utgöra primär effektparameter. Ingen
till synes negativ påverkan på cancereffekten av cellgiftsbehandlingen
observerades med PledOx®. 

Cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Perifer neuropati är symtom orsakade av skador på tunna känselnervtrådar
framför allt i händer och fötter. Vissa cellgifter, till exempel oxaliplatin
och andra läkemedel som används för att behandla cancer, kan skada dessa
perifera känselnerver. Detta kallas cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)
och kan vara en invalidiserande biverkan av cancerbehandlingen. Hos många är
symtomen övergående, men 20-30% av patienterna får bestående problem såsom
känselbortfall och smärta i händer och fötter. Patienterna kan få svårigheter
med finmotorik, vilket till exempel kan göra det svårt att knäppa knappar,
skriva på en dator och bli överkänsliga mot kyla. Känselbortfallet i fötterna
kan även medföra en ökad risk för fallskador. Något godkänt läkemedel eller
förebyggande behandling mot CIPN finns inte idag. CIPN kan uppstå när som helst
efter att cellgiftsbehandlingen påbörjats och symtomen blir ofta värre ju
längre patienten behandlas. 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd
som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning.
Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador
i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu
grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska
risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma
(STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified
Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08:00.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com