Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Styrelsen i PledPharma fattar beslut om att genomföra företrädesemission

20 november, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Styrelsen i PledPharma fattar beslut om att genomföra företrädesemission

Stockholm, 2014-11-20 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ej för distribution, direkt
eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz,
Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion
där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. 

Styrelsen för PledPharma beslutade den 19 november, med stöd av bemyndigande
från extra bolagsstämma den 14 november 2014, om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i företrädesemissionen
innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till
kursen 16 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den
1 december till och med den 15 december 2014. Vid full teckning tillförs
PledPharma cirka 75,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är
per detta pressmeddelande säkerställd till 52,5 procent av teckningsåtaganden
från befintliga aktieägare, inklusive PledPharmas två största aktieägare och
verkställande direktör. 

Bakgrund och motiv
Motivet till den planerade företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital
för att ta Aladote™ igenom en klinisk fas II-studie och fram till en
licensaffär. Aladote™ är inriktad mot att minska eller motverka uppkomsten av
allvarliga leverskador som en följd av överdosering av paracetamol, en av de
vanligaste förekommande förgiftningarna. Problemet med överdosering av
paracetamol är stort över hela världen. I USA ligger överdosering av
paracetamol bakom cirka 78 000 akutbesök, cirka 33 000 sjukhusinläggningar och
åtskilliga dödsfall årligen. Bolaget planerar också att använda en mindre del
av likviden till löpande kostnader, uppföljning av patienter i PLIANT-studien
samt affärsutvecklingsaktiviteter avseende PledOx® med målet att maximera
värdet för PledPharmas aktieägare. 

Tecknings- och garantiåtaganden
Befintliga aktieägare som tillsammans företräder cirka 52,5 procent av
aktiekapitalet i PledPharma AB har förbundit sig att teckna sig fullt ut för
sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 39,7
miljoner kronor i företrädesemissionen. Någon ersättning för
teckningsförbindelserna har inte utgivits. Teckningsförbindelserna är inte
säkerställda genom förhandsbetalning eller annan säkerhet. Resterande del av
emissionen är inte garanterad eller på annat sätt säkerställd. 

Villkor och preliminär tidplan för företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 248 657 kronor
genom utgivande av högst 4 724 480 nya aktier. Emissionskursen är 16 kronor.
Aktierna ska tecknas och ha betalats senast den 15 december 2014 klockan 15.00. 

25 nov 2014               Sista handelsdag i aktien med rätt att
delta i emissionen 

26 nov 2014               Första handelsdag i aktien utan rätt
att delta i emissionen 

26 nov 2014               Beräknat datum för offentliggörande av
prospekt 

27 nov 2014               Avstämningsdag för deltagande i
emissionen 

1 dec 2014 – 15 dec 2014   Teckningsperiod

1 dec 2014 – 11 dec 2014   Handel i teckningsrätter

1 dec 2014 – 2 jan 2015    Handel i betalda tecknade aktier

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att
offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande. 

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämma som hölls den 14 november 2014 beslutade att bemyndiga
styrelsen att vid ett tillfälle, för tiden intill 31 december 2014, fatta
beslut om emission av aktier. Emissionskursen får inte understiga 16 kronor och
styrelsen får inte med stöd av bemyndigandet emittera mer än 4 724 480 aktier. 

Rådgivare
Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till
PledPharma AB i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Bolagets initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I det senast tillkomna projektet PP-100 utvärderas Aladote™ och dess förmåga
att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av
paracetamolförgiftning. Projekt PP-099 bygger på att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt.
Bolaget har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar
för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även kan finnas en möjlighet till
snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough
therapy”. Värdet på den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling uppgår enligt Datamonitor till cirka 70
miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik
Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
PledPharma i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller
utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. PledPharma avser
inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta
offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada,
Singapore, Schweiz eller, Sydafrika. 

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall
inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på
grundval av den information som kommer att finnas i prospekt som kommer att
offentliggöras av PledPharma på dess webbplats i sinom tid. 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

PledPharma har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till
allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit
erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana
medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige
och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att
passporteras, som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant
Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett
erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna
eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade
investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig
lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att PledPharma
publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. 

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon
form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier
eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” avses Direktiv 2003/71/EG (med tilläggsdirektiv)
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant
Medlemsstat. 

Pareto Securities AB företräder PledPharma och ingen annan i samband med
företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än
PledPharma för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen
eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. 

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband
med PledPharma och de nya aktierna och företrädesemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse
i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet
enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller
annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller
något sådant uttalande. 

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell
utveckling. Även om PledPharma anser att förväntningarna som beskrivs i sådana
uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade
uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant
från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika
faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den
information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts
tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan
påverka PledPharmas framtida prestation och de branscher inom vilka PledPharma
är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det
möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta
offentliggörande inte inträffar.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com