Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Slutgiltigt utfall avseende PledPharmas företrädesemission

2 december, 2016

PledPharma AB
Pressmeddelande

Slutgiltigt utfall avseende PledPharmas företrädesemission

Stockholm, 2016-12-02 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Resultatet för PledPharma AB:s (publ) (”PledPharma” eller ”Bolaget”)
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 november
2016, visar att 8 755 570 aktier, motsvarande cirka 43,2 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 42 759 aktier mottagits för teckning utan stöd
av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier i
företrädesemissionen. Återstående 11 479 444 aktier kommer att tilldelas
garanterna pro rata i förhållande till deras totala åtagande, i enlighet med de
emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Genom företrädesemissionen, som
således blir fulltecknad, kommer PledPharma att tillföras cirka 406 MSEK före
avdrag för emissionsrelaterade kostnader. 

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de
personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras
den 2 december 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. 

Genom företrädesemissionen ökar PledPharmas aktiekapital med cirka 1 067 252
SEK från 1 494 152 SEK till  2 561 404 SEK och det totala antalet aktier ökar
med 20 277 773 från 28 388 883 till 48 666 656 när förträdesemissionen
registrerats hos Bolagsverket. 

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 1 december 2016.
De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål
för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 7 december 2016, respektive den
15 december 2016 för de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter. 


För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör, +46 73 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör, +46 70 926 17 75

För mer information om Bolaget, vänligen se www.pledpharma.se


OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PledPharma AB (publ) ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom GlobeNewswire försorg för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 07.30. 


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i PledPharma AB (publ) (”PledPharma”), varken från PledPharma,
Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i PledPharma kommer endast att ske genom det
prospekt som PledPharma avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter
godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland
annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om
bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna
eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att
offentliggöras. 

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution
skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk
rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i
respektive jurisdiktion. 

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med
eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan
EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att
upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses
i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat. 

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
PledPharma avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. 

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns
här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig
utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller
på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till,
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på
eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com