Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma offentliggör tilläggsprospekt

12 november, 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i PledPharma AB (publ) (”PledPharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av inbjudan till teckning av aktier i PledPharma och med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i PledPharma på Nasdaq Stockholm som godkändes av Finansinspektionen den 5 november 2020 och offentliggjordes av Bolaget samma dag. Tilläggsprospektet, som upprättats med anledning av offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 igår, har idag godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att PledPharma, under teckningsperioden i den pågående förträdesemissionen av aktier ("Företrädesemissionen"), den 11 november 2020 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2020.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har idag den 12 november 2020 godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida. Tilläggsprospektet är en del av prospektet och ska i alla avseenden läsas tillsammans med prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.pledpharma.se), Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com) samt ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.com).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 16 november 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK, Emittentservice/PledPharma, Box 7415, 103 91 Stockholm. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till prospektet och tilläggsprospektet.

Rådgivare
ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till PledPharma och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com