Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Offentliggörande av prospekt avseende PledPharmas företrädesemission

11 november, 2016

PledPharma AB
Pressmeddelande

Offentliggörande av prospekt avseende PledPharmas företrädesemission

Stockholm, 2016-11-11 18:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Styrelsen i PledPharma AB (publ) (”PledPharma” eller ”Bolaget”) har upprättat
ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 20
oktober 2016. 

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet
avseende PledPharmas företrädesemission finns nu tillgängligt på Bolagets
hemsida (www.pledpharma.se) och på Carnegie Investment Bank AB:s hemsida
(www.carnegie.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se). 


För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör, +46 73 713 09 79

Håkan Åström, Styrelseordförande, +46 70 374 72 13

För mer information om Bolaget, vänligen se www.pledpharma.se

Stockholm, 11 november 2016
PledPharma AB (publ)OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 11 november 2016 


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i PledPharma AB (publ) (”PledaPharma”), varken från PledPharma,
Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i PledPharma kommer endast att ske genom det
prospekt som PledPharma avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter
godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland
annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om
bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna
eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att
offentliggöras. 

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution
skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk
rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i
respektive jurisdiktion. 

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med
eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan
EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att
upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses
i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat. 

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
PledPharma avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. 

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns
här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig
utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller
på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till,
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på
eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com