Nyhetsrum

Egetis har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Nya långtidsdata bekräftar effekt och säkerhet vid behandling med Emcitate® i patienter med MCT8-brist

25 oktober, 2021

Egetis Therapeutics AB (publ) (ticker: EGTX) tillkännagav idag att starka data från 67 patienter som genomgått långtidsbehandling i upp till 6 år med företagets ledande läkemedelskandidat Emcitate (tiratricol) har publicerats i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Resultaten kommer från en prövarinitierad kohortstudie vid 33 kliniker som utförts av Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederländerna, där effekten och säkerheten av Emcitate (tiratricol) undersöktes hos 67 patienter med MCT8-brist, en sällsynt medfödd störning som orsakar problem med transport av sköldkörtelhormon över cellmembran och som ger allvarliga konsekvenser där det idag inte finns någon tillgänglig behandling. Patienter med mutationer i sköldkörtelhormontransportören MCT8 har kraftigt påverkad neurokognitiv utveckling och funktionsnedsättning samt kronisk tyrotoxikos som leder till uttalad undervikt och kardiovaskulär dysfunktion, vilket leder till väsentligt förkortad livslängd. Ungefär 1 av 70 000 män påverkas.

De 67 patienterna hade en medianålder på 4,6 år (intervall: 0,5–66 år) och behandlades med tiratricol i upp till 6 år, med en median på 2,2 år (intervall: 0,2–6,2 år). Studiens primära effektmått var förändringen i serum T3-koncentration från före start av behandling till den senast tillgängliga mätningen. De förspecificerade sekundära effektmåtten var kliniska komplikationer av kronisk perifer tyrotoxikos, inklusive förändring i kroppsvikt och längd, kardiovaskulära symptom och biokemiska markörer som återspeglar sköldkörtelhormonstatus i organ som lever, njure och muskler.

Det primära effektmåttet – den genomsnittliga serum T3-koncentrationen – minskade signifikant från före start av behandling, 4,58 (SD: 1,11) nmol/L, till 1,66 (0,82) nmol/L vid sista besöket; målnivå: 1,4–2,5 nmol/L) (genomsnittlig minskning 2,92 nmol/ L, 95% CI 2,61–3,23 nmol/L, p<0,0001). Flera kliniskt relevanta och signifikanta förbättringar rapporterades för sekundära effektmått. Kroppsvikt för ålder (Z-score) överskred den för obehandlade historiska kontroller (medelskillnad 0,72, 95% KI: 0,36–1,09, p=0,0002). Genomsnittlig hjärtfrekvens för ålder (Z-score) minskade (genomsnittlig minskning 0,64, 95% CI: 0,29–0,89, p=0,0005). Genomsnittliga SHBG-koncentrationen minskade från 245 (99) nmol/L före behandling till 209 (92) nmol/L vid sista besöket (genomsnittlig minskning 36 nmol/L, 95%CI: 16–57, p=0,0008). Genomsnittliga kreatinin koncentrationen ökade från 32 (11) μmol/L före behandling till 39 (13) μmol/L vid sista besöket (genomsnittlig ökning 7 μmol/L, 95%CI: 6–9, p <0,0001). Genomsnittliga CK-koncentrationen förändrades inte signifikant. Inga allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades.

Long-term efficacy of T3 analogue Triac in children and adults with MCT8 deficiency: a real-life retrospective cohort study: JCEM: Link

“Vår studie bekräftar de positiva resultaten från den tidigare TRIAC Trial I-studien med tiratricol, och visar också att de fördelaktiga effekterna bibehålls över tid, upp till sex år. Den robusta effekten som ses för en rad viktiga kliniska och biokemiska parametrar som lindrades varaktigt hos patienter med MCT8 -brist oavsett ålder stöder tiratricols potential som behandling av denna sjukdom”, säger huvudförfattaren till artikeln, Dr Edward Visser, MD, PhD, vid Academic Center for Thyroid Diseases, Erasmus Medical Center.

"Dessa data från patienter behandlade i vardagen visar att behandlingen med tiratricol på ett hållbart sätt förbättrar olika aspekter av perifer tyrotoxikos och understryker dess godartade säkerhetsprofil", säger förstaförfattaren till artikeln, Ferdy van Geest, MD, vid Academic Center for Thyroid Disease, Erasmus Medical Centrum.

”Vi är mycket glada över att Erasmus Medical Center har publicerat dessa starka data på Emcitates långsiktiga effekt och säkerhet vid behandling av MCT8-brist, ett mycket sällsynt tillstånd med ett betydande medicinskt behov. Vi utvärderar för närvarande hur dessa data kan användas i de kommande ansökningarna till myndigheter i termer av Marketing Authorisation Application (MAA) i Europa och New Drug Application (NDA) i USA, som en del i våra ansträngningar att göra Emcitate tillgängligt för patienter över hela världen som lider av MCT8-brist”, säger Nicklas Westerholm, VD, Egetis Therapeutics.

En tidigare klinisk fas II-studie (TRIAC I) publicerades i Lancet Diabetes & Endocrinology 2019 och visade kliniskt relevanta och mycket signifikanta resultat efter ett års behandling med tiratricol av patienter med MCT8-brist i alla åldrar.

Rekrytering av patienter till den pågående fas IIb/III-studien (TRIAC Trial II), som undersöker neurokognitiva effekter av tidigt insatt Emcitate (tiratricol) behandling av mycket unga (<30 månaders ålder) försökspersoner med MCT8-brist fortlöper väl, och studierekryteringen förväntas enligt plan bli färdigställd under fjärde kvartalet 2021.

Emcitate har erhållit särläkemedelsstatus i både EU i USA. En s k US Rare Pediatric Disease-status beviljades i november 2020, vilket potentiellt berättigar till en Priority Review Voucher vid godkännande i USA och i oktober 2021 erhöll produkten så kallad fast track status från FDA.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-25, 08:00 CET.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com