Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2023

27 april, 2023

Stockholm, 27 april 2023.  Årsstämma i Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) har avhållits den 27 april 2023, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Bland annat följande beslut fattades:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Lönngren, Mats Blom, Gunilla Osswald, Elisabeth Svanberg och Peder Walberg samt nyvaldes Behshad Sheldon. Thomas Lönngren omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 630 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är tillsvidareanställda i bolaget samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som är tillsvidareanställd i bolaget. Vidare ska arvode utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av revisionskommittén. Vidare ska arvode utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot av ersättningskommittén. Slutligen ska arvode utgå med 80 000 kronor till ordföranden i Market Access-kommittén och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av Market Access-kommittén.

Beslutades att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att ha rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag om beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av långsiktigt incitamentsprogram för bolagets befattningshavare och nyckelpersoner.

Slutligen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.egetis.com.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com