Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2022

30 maj, 2022

Stockholm, 30 maj 2022.  Årsstämma i Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) har avhållits den 30 maj 2022, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman hölls enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Bland annat följande beslut fattades:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Lönngren, Mats Blom, Gunilla Osswald, Elisabeth Svanberg och Peder Walberg. Thomas Lönngren omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden, med 225 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är tillsvidareanställda i bolaget samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som är tillsvidareanställd i bolaget. Vidare ska arvode utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot av revisionskommittén. Slutligen ska arvode utgå med 30 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och med 15 000 kronor till varje övrig ledamot av ersättningskommittén.

Beslutades att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att ha rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag om beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2021.

Föreslagen ny bolagsordning antogs. Framför allt medger denna bolaget att samla in fullmakter på det sätt som anges i aktiebolagslagen och besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av långsiktigt incitamentsprogram för bolagets befattningshavare och nyckelpersoner.

Slutligen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.egetis.com.
 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com