Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2021

29 april, 2021

Stockholm, 29 april 2021. Årsstämma i Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) har avhållits den 29 april 2021, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för spridning av coronaviruset hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Bland annat följande beslut fattades:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Till styrelseledamöter omvaldes Dr Gunilla Osswald, Dr Elisabeth Svanberg och Dr Peder Walberg samt nyvaldes Dr Thomas Lönngren och Mats Blom. Dr Thomas Lönngren nyvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor. Styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 600 000 kronor samt övriga styrelseledamöter skall erhålla ett arvode om 165 000 kronor vardera. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

BDO Mälardalen AB omvaldes till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Karin Siwertz kommer ersätta Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag om beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2020.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram samt riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.
Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.egetis.com.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com