Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från årsstämman i PledPharma AB (publ)

7 maj, 2019

Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 7 maj 2019, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2018. Årets resultat avräknades mot överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanserades i ny räkning.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Marie Ekström Trägårdh, Sten Nilsson, Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg. Håkan Åström omvaldes som ordförande.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor. Styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 600 000 kronor samt övriga styrelseledamöter skall erhålla ett arvode om 165 000 kronor vardera. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
Beslutades att för tiden intill utgången av årsstämman 2020 till revisor utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2020 godkändes.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
Årsstämman antog en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 2 500 000 kronor och högst

10 000 000 kronor. Vidare skall antalet aktier vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000.
Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se
Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
Yilmaz.mahshid@pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com