Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kallelse till extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ)

20 oktober, 2016

PledPharma AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ)

Stockholm, 2016-10-20 07:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PledPharma AB (PUBL)Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724 (”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 november 2016 kl. 16.00 i lokalen
Carnegie Hall, belägen i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på
Regeringsgatan 56 i Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken måndagen den 31 oktober 2016. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman. 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vidare anmäla detta senast kl. 12.00
onsdagen den 2 november 2016, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11 C,
114 46 Stockholm, per telefon 08-679 72 10, per telefax 08-663 57 25 eller per
e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakt i original
samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget i god tid före
stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på Bolagets webbplats
www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. 

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 28 388 883 aktier.
Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Ärenden

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande vid stämman

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av en eller två justeringsmän

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.  Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut
om företrädesemission av aktier 

8.  Stämmans avslutandeFörslag inför stämmanPunkt 7: Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens
beslut om företrädesemission av aktier Den 19 oktober 2016 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under
förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår
att stämman godkänner styrelsens beslut. 

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724, beslutar, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets
aktiekapital med högst 1 067 252 kronor genom nyemission av högst 20 277 773
aktier enligt följande villkor: 

1.     Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som
på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget.
Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, och sju (7)
teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. 

2.     För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av
aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand
ske till aktie­tecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för
teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat
belopp. I tredje hand ska fördelningen ske till garanter av emissionen i
förhållande till garanterat belopp. 

3.     Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 11
november 2016. 

4.     Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 15 november 2016 till och med den 29
november 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden. 

5.     Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 15 november 2016 till och med den
29 november 2016. Betalning ska erläggas kontant senast två bankdagar efter det
att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga
tecknings- och betalnings­tiden. 

6.     De nya aktierna emitteras till en kurs av 20 kronor per aktie,
vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 405 555 460 kronor. 

7.     De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämnings­dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen
har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. 

8.     Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering
av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats
www.pledpharma.se, samt på Bolagets kontor med adress PledPharma AB, Grev
Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm från och med måndagen den 24 oktober 2016.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid
stämman. 

            _______________________________

              Stockholm i oktober 2016

               PledPharma AB (publ)

                  StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com