Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kallelse till extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ)

19 januari, 2017

PledPharma AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ)

Stockholm, 2017-01-19 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724 (”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 februari 2017 kl. 14.00 på
Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken lördagen den 4 februari 2017. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum, och senast
fredagen den 3 februari 2017, genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vidare anmäla detta senast kl. 12.00
tisdagen den 7 februari 2017, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11 C,
114 46 Stockholm, per telefon 08-679 72 10, per telefax 08-663 57 25 eller per
e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakt i original
samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget i god tid före
stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på Bolagets webbplats
www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. 

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 48 666 656 aktier.
Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Ärenden

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande vid stämman

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av en eller två justeringsmän

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.  Beslut om val av styrelse

8.  Stämmans avslutandeFörslag inför stämman

Punkt 7: Beslut om val av styrelse

Mot bakgrund av tidigare beslut att ta PledOx® vidare genom de avslutande
registreringsstudierna föreslår valberedningen förändring av styrelsen genom
nyval av Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg för att stärka kompetensen inom
klinisk fas III utveckling och registeringsförfaranden. Styrelseledamöterna
Håkan Åström (ordförande) och Sten Nilsson kvarstår i styrelsen. 

Gunilla Osswald (född 1961), apotekare och doktor i biofarmaci och
farmakokinetik, är VD på BioArctic AB. Hon har lång erfarenhet av preklinisk
och klinisk läkemedelsutveckling, registringsförfaranden och marknadsföring
från såväl globala läkemedelsbolag som mindre biotechföretag. Hon har bland
annat ansvarat för AstraZenecas uppbyggnad av en innovativ projektportfölj mot
neurogenerativa sjukdomar, innefattande in- och utlicensiering av en rad
projekt. På BioArctic har hon initierat viktiga samarbetsavtal med Abbvie och
Eisai samt säkrat flera forskningsanslag från EU Horizon 2020 och Vinnova. 

Elisabeth Svanberg (född 1961), läkare och docent i kirurgi, Chief Development
Officer på Ixaltis SA, ett företag som utvecklar läkemedel mot urogenitala
sjukdomstillstånd. Hennes karriär inom läkemedelsindustrin inleddes år 2000 på
Serono International, där hon inledningsvis arbetade inom det metabola området
och därefter i positioner med ökande ansvar innan hon värvades till Bristol
Myers Squibb (BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av
diabetesläkemedel. Hon var sedermera medicinskt ansvarig för BMS
interkontinentalregion. Mellan 2014 och 2016 innehade hon en position på
Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för ”Etablerade produkter”, en
produktportfölj bestående av 90 läkemedel som används av cirka 150 miljoner
patienter runt om i världen. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan framgår ovan, men kommer
även, jämte ett fullmaktsformulär, att hållas tillgängligt på Bolagets
webbplats www.pledpharma.se samt på Bolagets kontor med adress PledPharma AB,
Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm, senast från och med fredagen den 27
januari 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga vid stämman. 

            _______________________________

              Stockholm i januari 2017

               PledPharma AB (publ)

                  StyrelsenDenna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 januari 2017, kl 08:01

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com